Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Bezpieczeństwo kierowców priorytetem dla ustawodawców
Utworzona: 2022-12-08

Podczas wizyty rozpoznawczej we Francji, członkowie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego zdobyli wiedzę z pierwszej ręki na temat trudnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa kierowców.

REKLAMA
Kierowcy ciężarówek często padają ofiarami drobnej i zorganizowanej przestępczości i narażeni są na ryzyko kradzieży paliwa i ładunku, napadów z bronią w ręku i włamań oraz działalność gangów zajmujących się handlem ludźmi. Napotykają na bariery językowe, w szczególności w komunikacji z policją. Członkowie zespołu podkreślili kluczowy charakter usług świadczonych przez kierowców i firmy transportowe, zapewniających terminowe dostawy, szczególnie podczas pandemii Covid-19.

Prywatne parkingi oferują rozwiązania, które niwelują problem bezpieczeństwa kierowców samochodów ciężarowych, ale są one nieliczne i wiążą się ze znacznymi dodatkowymi kosztami dla operatorów i kierowców. W tym miejscu warto zauważyć, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa kierowców na wszystkich parkingach i powinny dopilnować, aby nie stały się one siedliskiem przestępczości zorganizowanej, co ma miejsce obecnie. Członkowie zostali również poinformowani o tym, że zasoby organów ścigania są ograniczone i często niewystarczające. Dowiedzieli się o niektórych przyczynach wypadków drogowych i przestępczości na parkingach, a także o warunkach pracy kierowców i wyzwaniach stojących przed firmami transportowymi na rynku wewnętrznym.

Członkowie stwierdzili, że zapotrzebowanie na bezpieczne miejsca parkingowe znacznie przewyższa podaż. Na podstawie wizyty zespół sformułował następujące zalecenia dla odpowiednich organów i instytucji regionalnych, krajowych i europejskich:
  1. Należy usunąć niespójności w obowiązkach spoczywających na kierowcach samochodów ciężarowych i operatorach autostrad w zakresie drogowego transportu towarowego.
  2. Kierowcy powinni mieć możliwość odbycia normalnego tygodniowego odpoczynku trwającego przynajmniej 45 godzin w kabinie pojazdu, o ile znajduje się on na parkingu przeznaczonym dla pojazdów ciężarowych i zapewnia wymagany poziom bezpieczeństwa i usług.
  3. Należy poprawić istniejącą infrastrukturę parkingów przy autostradach, poprzez zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu CCTV, urządzeń oraz obecności policji.
  4. Państwa członkowskie powinny przeznaczyć środki na budowę niezbędnej infrastruktury i zagwarantowania obecności policji.
  5. Należy przeznaczyć wystarczającą ilość funduszy unijnych na budowę i eksploatację bezpiecznych parkingów.
  6. Należy wdrożyć system skutecznej koordynacji działań między kierowcami, przewoźnikami i organami ścigania w celu ograniczenia ryzyka i sprawnego reagowania na przestępczość.
  7. Należy stworzyć ogólnodostępną platformę informacyjną dla przewoźników na temat sieci bezpiecznych parkingów na terenie całej UE.
  8. Należy wprowadzić obowiązek stworzenia wielojęzycznej obsługi połączeń alarmowych 112 w różnych państwach członkowskich, aby ułatwić korzystanie z pomocy przewoźnikom i zagranicznym kierowcom, którzy padli ofiarą wszelkiego rodzaju wypadków lub przestępstw.
  9. Należy zacieśnić współpracę z Europolem w celu zagwarantowania spójnych i skoordynowanych działań oraz wsparcia operacyjnego i analitycznego w ramach wspólnych działań organów ścigania różnych państw członkowskich w celu opracowania i wdrożenia strategii likwidacji i ścigania międzynarodowej przestępczości.
  10. Należy zachęcać do tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych w celu zmiany przeznaczenia zaniedbanej i porzuconej infrastruktury i przekształcenia jej w bezpieczne parkingi.
  11. Należy ułatwić wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi i ich władzami.
  12. Europejskie agencje transportu drogowego powinny przekazywać informacji o ryzyku i przestępczości organom ścigania.
  13. Należy ograniczyć wjazd samochodów osobowych i dostawczych na parkingi przeznaczone dla samochodów ciężarowych.
  14. Należy zapewnić specjalne szkolenia dla funkcjonariuszy i organów ścigania z naciskiem na umiejętności językowe, rozwiązania informatyczne służące do przyjmowania zgłoszeń z miejsca zdarzenia i wymiany informacji.
W związku z tym Komisja pracuje obecnie nad aktem delegowanym określającym normy UE i procedury certyfikacji. Ta nowa ustawa stworzy zharmonizowane unijne zasady dotyczące bezpieczeństwa i poziomu obsługi takich parkingów. Certyfikaty mają zostać ustalone zgodnie z czterema różnymi filarami zapewniającymi odpowiednie poziomy bezpieczeństwa od brązu do platyny, tym samym jasno wskazując kierowcom informacje o statucie. Standardy UE obejmą również ujednolicone certyfikowanie usług. Parkingi mają bowiem obowiązek zapewniać kierowcom dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień w tym prysznicy, toalet, zakupu żywności i napojów, połączenia internetowego jako usług, które są kluczowe dla zapewnienia dobrych warunków wypoczynku.

Opinia współautora projektu 🖋️

Źródło: Parlament Europejski
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels