Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kara za niewskazanie kierującego niezgodna z Konstytucją?

Utworzona: 2023-11-18


Trybunał Konstytucyjny odnotował kolejny wniosek dotyczący konstytucyjności przepisu regulującego kwestię obowiązku nałożonego na właściciela pojazdu do wskazania osoby, której powierzone zostało auto i popełniła wykroczenie drogowe.

Jak informuje prawodrogowe.pl, we wniosku wskazano, że wykroczenie polegające na niewskazaniu osoby kierującej pojazdem narusza prawo do obrony, bo zmusza do samooskarżenia. Powołano się na naruszenie prawa do obrony i zasady proporcjonalności. Podniesione kwestie dotyczą dwóch zapisów:
🚩 art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, które stwierdza, że "właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie" oraz
🚩 art. 96 par. 3 ustawy Kodeks wykroczeń, który stwierdza, że "karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie".

Pamiętajmy, iż niewskazanie kierującego na wezwanie uprawnionego organu (policji, straży miejskiej czy Inspekcji Transportu Drogowego) jest zagrożone mandatem w wysokości 8 tys. zł lub nawet orzeczoną przez sąd grzywną i tu kara może wynieść nawet 30 tys. zł.

Dodajmy, iż Trybunał Konstytucyjny wcześniej wydał wyroki, a w jednym stwierdził częściową niekonstytucyjność podjętego przepisu (Wykrok z 12 marca 2014 r. - P27/13). Nie nastąpiło jednak wyłączenie jego stosowania. Z kolei rzecznik praw obywatelskich w 2020 r. wystąpił do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, albowiem w obowiązującym stanie prawnym sprawca wykroczenia nie ma możliwości skorzystania z wolności wynikającej z prawa do milczenia. W związku z tym postulował dodanie artykułu wyraźnie wskazującego i rozstrzygającego tę kwestię np. do art. 96 par. 4, w brzmieniu: „nie podlega karze z par. 3 ten, kto nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, gdy udzielona w ten sposób informacja, mogłaby stanowić dowód w postępowaniu w sprawie o wykroczenie przeciwko niemu samemu”.

Czy instytucja obowiązku wskazania sprawcy wykroczenia narusza zapisy konstytucji: art. 42 ust. 2 - prawo do obrony i art. 31 ust. 2 - zasada proporcjonalności ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw? Pozostaje trudna do określenia data rozpatrzenia wniosku.

Źródło: prawodrogowe.pl
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels