REKLAMA

pytania do Inspektora ITD...
ID: 83992

proszę wpisywać w tym miejscu pytania, jakie chcielibyście zadać Inspektorom ITD, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dot. szeroko rozumianych zagadnień transportowych (np. czas jazdy, pracy, zamocowanie ładunków, zwolenia itp. )

~Łukasz
*.icpnet.pl

REKLAMA

Posty (365)

~//~
2021-01-24 14:25:45
Ustawa o czasie pracy kierowców.
Art. 10.
1. Okresy pozostawania do dyspozycji oznaczają okresy, inne niż przerwy i czas odpoczynku, podczas których kierowca nie jest obowiązany pozostawać na stanowisku pracy kierowcy, będąc jednocześnie w gotowości do rozpoczęcia albo kontynuowania prowadzenia pojazdu albo wykonywania innej pracy. Okresy pozostawania do dyspozycji obejmują w szczególności czas, w którym kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem, czas oczekiwania na przejściach granicznych oraz w związku z ograniczeniami w ruchu drogowym.
~//~
2021-01-24 14:32:37
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
Art. 4.
d) "PRZERWA" oznacza OKRES, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, WYKORZYSTANY WYŁĄCZNIE DO WYPOCZYNKU;
e) "INNA PRACA" oznacza czynności zdefiniowane jako czas pracy w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, z wyjątkiem "prowadzenia pojazdu", włącznie z wszelką pracą dla tego samego lub innego pracodawcy, w sektorze transportowym lub poza nim;
f) "ODPOCZYNEK" oznacza NIEPRZERWANY OKRES, w którym kierowca może SWOBODNIE DYSPONOWAĆ SWOIM CZASEM;
Art. 6.
5. KIEROWCA ZAPISUJE jako INNĄ PRACĘ cały czas określony w art. 4 lit. e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętej zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia ORAZ ZAPISUJE WSZELKIE OKRESY GOTOWNOŚCI określone w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE zgodnie z art. 34 ust. 5 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (*). Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014/2020.
Art. 34.
5. Kierowcy:
b) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:
(i) pod symbolem kierownica : czas prowadzenia pojazdu;
(ii) pod symbolem młotki : "inna praca", która oznacz wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim;
(iii) pod symbolem koperta : "okresy gotowości" zgodnie z definicją w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE;
(iv) pod symbolem łóżko : przerwy, odpoczynek, urlop wypoczynkowy lub zwolnienie lekarskie;
(v) pod symbolem na oznaczenie "promu/pociągu" : dodatkowo oprócz symbolu łóżko : okres odpoczynku spędzany na promie lub w pociągu zgodnie z wymogami art. 9 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. ;

Dyrektywa 2002/15/WE.
Art. 3.
a) "CZAS PRACY" oznacza:
1. w przypadki pracowników wykonujących pracę w trasie: czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pracownik wykonujący pracę w trasie, znajduje na swoim stanowisku pracy, jest w dyspozycji pracodawcy i wykonuje swoje funkcje lub czynności, to znaczy:
- czas poświęcony wszelkim czynnościom w zakresie transportu drogowego.
Czynności te, w szczególności, obejmują:
(i) kierowanie;
(ii) załadunek i rozładunek;
(iii) pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
(iv) sprzątanie i konserwację techniczną;
(v) każda inna praca zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem, urzędnikami imigracyjnymi, itd.,
- okresy, w których nie może on swobodnie dysponować swoim czasem i zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku pracy, w gotowości do podjęcia normalnej pracy, wraz z niektórymi zadaniami związanymi z dyżurowaniem, w szczególności podczas okresów oczekiwania na załadune lub rozładunek, w przypadku, gdy przypuszczalny czas ich trwania nie jest z góry znany, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych i/lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich;
2. w przypadku kierowców pracujących na własny rachunek, tę samą definicję stosuje się do czasu między rozpoczęciem i zakończeniem pracy, w którym kierowca pracujący na własny rachunek pozostaje na swoim stanowisku pracy, będąc do dyspozycji klienta i wykonując swoje zadania lub funkcje inne niż ogólna praca administracyjna, która nie jest związana bezpośrednio z trwającą operacją transportową.
Przerwy wymienione w art. 5, okresy odpoczynku określone w art. 6 i, bez uszczerbku dla ustawodawstw Państw Członkowskich lub porozumień między partnerami społecznymi stanowiących, że takie okresy powinny być wyrównane lub ograniczone, okresy gotowości określone w lit. b) niniejszego artykułu, są wyłączone z czasu pracy;
b) "OKRESY GOTOWNOŚCI" oznaczają:
- okresy inne niż te odnoszące się do przerw i okresów odpoczynku, podczas których pracownik wykonujący pracę w trasie nie jest zobowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, ale musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie do rozpoczęcia lub kontynuowania jazdy lub wykonania innej pracy. W szczególności, do takich okresów gotowości należą okresy, w których pracownik wykonujący pracę w trasie towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub koleją, jak również okresy oczekiwania na granicy lub wynikające z zakazu ruchu.
Okresy te i ich przewidywalna długość będą z góry znane przez pracownika wykonującego pracownika w trasie, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed właściwym rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich,
- dla pracowników wykonujących pracę w trasie, którzy jeżdżą w zespole, czas spędzony na siedzeniu obok kierowcy lub na kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu;
~kiero
2021-01-24 14:43:58
Szoszon SPM idioto
Od kiedy to w systemie pracy rownowaznym musisz miec każdego dnia 8 godzin pracy?

Jak zwykle bredzisz nie rozumiejąc całości przepisów

1

~kiero
2021-01-24 14:46:24
W systemie rownowaznym jednego dnia masz 4, drugiego 12 czyli średnio 8.

Pierwszego dnia nie dokladadz dyspozycji do 8 godzin.

1

~kiero
2021-01-24 14:47:02
Szoszon znów odleciał w niebyt

1

~//~
2021-01-24 15:15:28
Skrzywdzone szoszonami (ukraińcami i/lub indianami), w zamian wspomnianego tobą zadaniowym systemie pracy już raptem nagle chcesz pogadać o rownowaznym systemie pracy?
No to masz.

Przeciętny pięciodniowy tydzień.

Kodeks pracy.
Dział szósty.
Czas pracy.
Rozdział I-VII.

OGÓLNE REGUŁY
Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144 k. p. Przepisy te wskazują na możliwość stosowania wydłużeń czasu pracy w zakresie doby, a niekiedy także tygodnia. Nie pozwalają jednak stosować organizacji pracy pozwalającej na wykonywanie pracy przez przeciętnie więcej niż 5 dni w tygodniu.
Z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wynika, że średnio w każdym tygodniu okresu rozliczeniowego pracownik powinien pracować maksymalnie 5 dni oraz mieć 2 dni wolne. Pierwszym dniem wolnym jest niedziela (dzień ustawowo wolny do pracy). W przypadku osób wykonujących dozwoloną pracę niedzielną za taki dzień należy uznać dzień wolny udzielony w zamian za pracę w niedzielę. Dniem wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest zaś drugi dzień w tygodniu, wyznaczony na jakikolwiek dzień przypadający poza niedzielą (lub odpowiednio - dniem wolnym wyznaczonym za pracę w niedzielę).
ŚREDNIO W OKRESIE
"Przeciętni e" to nie w każdym tygodniu, ale średnio w okresie rozliczeniowym. Możliwe jest zatem np. świadczenie pracy przez 3 tygodnie z rzędu przez 6 dni tygodniowo, a w kolejnych 3 tygodniach przypadających na ten sam okres rozliczeniowy po 4 dni na tydzień.
Mówimy tutaj jednak nie o liczbie godzin, ale o samych dniach pracy. Nic w zakresie zaistnienia naruszenia nie zmieniłoby to, że pracownik pracowałby co prawda 40 godzin tygodniowo, ale 6 dni na tydzień. Liczba godzin by się zgadzała, ale ilość dni już nie.
LICZBA DNI WOLNYCH
W okresie rozliczeniowym niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy. Musi być ona co najmniej równa liczbie niedziel, świat przypadających w inne dni niż niedziela oraz dni wolnych wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Minimalną liczbę dni wolnych ustala się następująco:
1. obliczamy maksymalną liczbę dni pracy:
dzielimy wymiar czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego przez dobową normę czasu pracy (czyli zasadniczo przez 8),
2. od liczby dni kalendarzowych w okresie rozliczeniowym odejmujemy maksymalną liczbę dni pracy.
RÓWNOWAŻNY NIE POMOŻE...
System ten polega na możliwości stosowania wydłużeń dobowego czasu pracy przy odpowiednich skróceniach czasu pracy lub dodatkowych dniach wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym. Może opierać się na stałym rozkładzie wprowadzonym regulaminem lub - najczęściej - tworzy się harmonogramy pracy dla poszczególnych pracowników.
Miałoby to sens, gdy przynajmniej w niektóre dni poza sobotą, na przestrzeni okresu rozliczeniowego pracownicy (ci, którzy świadczą pracę w sobotę) byli potrzebni dłużej niż 8 godzin. Możliwe byłoby wtedy "odjęcie" jednego z dni pracy w tygodniu (czyli w dniach poniedziałek - piątek). Oczywiście w systemie równoważnym również należałoby tak "układać" pracę, aby przestrzegać zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
... ALE NIŻSZY ETAT JUŻ TAK
Jeżeli pracownicy są potrzebni jedynie we wskazanych godzinach, to w zasadzie jedynym rozwiązaniem jest zatrudnienie w systemie podstawowym, z jednym czy dwiema pracującymi sobotami w okresie rozliczeniowym i wyznaczonymi za to innymi dniami wolnymi. Skutkowałoby to niedopracowywaniem 2 lub 4 godzin do wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym, co jednak nie mogłoby powodować obniżenia wynagrodzenia.
Rozwiązaniem może być zatrudnienie pracownika lub kilku osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, przy rozkładach regularnie obejmujących pracę w soboty. Wydaje się, że - przyjmując konieczność mniejszej obsady w soboty - może to być optymalnie najrozsądniejsze dla firmy.
Publikacja: 21. 09. 2017
Źródło: Rzeczpospolita

Ni e pęknij od zakrztucenia swoim jadem ze złości.
Więc weź ukąś siebie ze złości tam gdzie nie dociągniesz się. ; -)
~Ordynator na emigracji!
2021-01-24 15:18:08
Niech mi ktoś napisze.
Czy kołchożnik wali kapucyna przy swoich wpisach?

1

~Hehehe.
2021-01-24 15:38:34
Niech mi ktoś napisze czy jest tutaj choć jeden który czyta tego idiotę szoszona?
:D
Wysta rczy mu dać malutkabpodluche a nakręca sie jak bączek dla niemowlaków :D

1

~//~
2021-01-24 15:57:25
Śmieje się i cieszy się zawsze ten kto ostatni wygrywa. ; -)
~//~
2021-01-24 15:59:04
Nie bez przyczyn niektórych, niby to "panów" / "pań" (nie mylić z prawdziwymi), w starej Europie i nie tylko traktują jako świń.
Te, które nie przyznają, nie szanują jak i przygnębiają i okradają nawet swoich rodaków (ludzi jednej narodowości) i krajanów, poprawnie zasługują stosunku i traktowania wszystkimi w całym świecie nie inaczej jak do świń.
~kiero
2021-01-24 16:43:48
Szoszon wkleja wszystko co skopiował.
Nawet nie rozumie co wkleja

1

~//~
2021-01-24 16:45:38
Ten kto nie w stanie ocenić (w szerokim sensie) zdolności człowieka (oponenta, przeciwnika i t. d. ) - zawsze skazany na przegranie jak i na pośmiewisko. Historia to potwierdza. ; -)
~kiero
2021-01-24 16:51:19
Naczytał się idiota różnych tekstów i myśli, że to wszystko mu się należy.
De"bil
SPM jesteś tylko parobkiem i masz pracować, aby coś zarobić a nie kręcić godziny na tachohrafie

1

~kiero
2021-01-24 16:52:19
Praca w Polsce to nie twoj kołchoz na Białorusi, że możesz kraść i udawać pracę.

1

~//~
2021-01-24 16:55:07
Tylko "panowie / panie" (nie mylić z prawdziwymi), takie jak ty (skrzywdzony szoszonami), sprzedają od świń do sumienia swego, jak i dają się w pracy "strzyc" i "dymać" za frajerów. :-)
~kiero
2021-01-24 16:58:51
Co za bełkot szoszona.
Dawaj szoszon jeszcze.
Bełkocz ile wlezie

1

~kiero
2021-01-24 17:04:58
Bełkot bezrobotnego idioty

1

~//~
2021-01-24 17:14:24
A jeszcze, skrzywdzony szoszonami (ukraińcami i/lub indianami), coś kłamliwego, śmiesznego i głupiego PRZE-kniesz i/lub CO-kniesz albo chociaż SZO-kniesz, PRZEcież potrafisz, CO?
Rozśmiesz jeszcze raz publiczność. :-)
~kiero
2021-01-24 17:16:09
Szo się, tam szoszon plujesz?

1

~//~
2021-01-24 17:18:57
A jeszcze. :-)
~Adas
2021-01-24 19:06:12
Szoszon ale dałeś się wkręcić

1

~//~
2021-01-25 18:21:23
~Adas

Łotrowska treść - to jest wizytówka niby to "panów" (nie mylić z prawdziwymi). :-)

-1

~kiero
2021-01-25 21:17:12
Szoszon pierdyknij jakiś nowy przepis, zacytuj jakiś, wyrok sądu np o ryczalcue za nocleg w aucie
~//~
2021-01-26 00:09:29
Skrzywdzony szoszonami (ukraińcami i/lub indianami), no to masz. :-)

Wiadomość : "Zawód busiarza: szybki start, szybka trasa, szybka kasa?"
Utworzona : 2020-02-01 Źródło : etransport. pl
"... Obecne TRZY najważniejsze ORZECZENIA w polskim prawie POTWIERDZAJĄCE konieczność WYPŁATY RYCZAŁTÓW ZA NOCLEGI : uchwała Sądu Najwyższego z 12. 06. 14 r., wyrok Sądu Najwyższego 26 października 2017 r., wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. Oczywiście nie ma konieczności nakazanej wprost (w tym sensie że są też sprzeczne sądowe decyzji wyroków, prawo polskie nie jest precedensowe), jednak dla swego bezpieczeństwa PRACODAWCA POWINIEN RYCZAŁTY WYPŁACAĆ... "
Cytat Wojciech Mazur - ekspert ds. prawa pracy w spółce SRW
~kiero
2021-01-26 00:14:56
Idioto a co na to Trybunał Konstytucyjny?
~kiero
2021-01-26 00:21:51
Obecnie obowiązujace orzeczenie TK zwalnia pracodawców z wyplaty ryczaltu noclegowego dla kierowców.
Głupi szoszon SPM nadal tego nie pojmuje
~//~
2021-01-26 01:08:41
Skrzywdzony szoszonami (ukraińcami i/lub indianami), PRAWO POLSKIE NIE JEST PRECEDENSOWE.
Wcześniej była sprzeczna sądowa decyzja wyroku Trybunału Konstytucyjnego (24 listopada 2016 r. ), teraz ta a w przyszłości będzie kolejna sprzeczny. Patologia wciąż trwa, kwitnie i buja. Wiadomo do czego to doprowadza. Jak by znów nie zniknęło państwo z mapy świata na ponad 100 lat. :-)
~//~
2021-01-26 01:14:37
Typowy przykład unikania kolapsu i katastrofy w branży transportowej jak i braku praworządności, nieobecności mocy prawa, głębokiego kryzysu prawnych struktur państwa. Jednym słowem - HAŃBA !!!
Ten kto wyniósł tę uchwałę nie do końca zdaje sobie sprawę czym ta decyzja sądowa może skończyć się w przyszłości dla niego i w ogóle dla państwa.
Jak ktoś z kierowców w przyszłości wygra tą sprawę w Międzynarodowym albo nawet w Europejskim Sądzie to dopiero wtedy będzie "burza".
Intryga wciąż trwa i koniec tamtego może być smutny dla Polski...
~//~
2021-01-26 01:21:28
Właśnie z tamtego powodu i powstali - wyrównana tak zwana "płaca minimalna" (Milog, Loi Makron i t. d. ), Pakiet Mobilności jak i sankcji wobec polskich sądów i całego sądowego systemu ze strony starej Europy jako obrona od "wyrywkowego" prawa.
A to jeszcze będzie...
~//~
2021-01-26 01:36:59
Pseudo "pracodawcom / przewoźnikom" nie pasowali (stałe narzekali) niby to wielkie ale nie opodatkowywane zagraniczne diety z ryczałtami za noclegi (63-98 euro/doba, zależy od kraju docelowego podróży służbowej) przy niskiej minimalnej podstawie (2600 zł. brutto, czyli 17 zł/h (4 e/h) brutto), no to teraz (po wejściu całego Pakietu Mobilności) będą "cieszyć się" z większej prawie w 3 razy opodatkowywanej pogodzinnej płacy zgodnie z krajem UE (D - 9. 5 eur/h brutto, F - 10. 39 eur/h brutto, NL - 9. 72 eur/h brutto, DK - 164. 96 dkk/h (22. 18 eur/h) brutto i t. d. Źródło: s://csk. pl/placa-minimalna/) . ) i "przymykanie oczy" państwa polskiego na zaniżenie diet (śmieciowe Umowy o pracy) im ani jak nie pomoże, bo jeśli ogólne wypłaty dla pracowników będą niższe niż u sąsiada to oni utracą konkurencyjność na rynku pracy UE (pracownicy po prostu pójdą pracować do sąsiada). Pętla na szyi co raz mocniej zaciąga się...
REKLAMA
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 3.232.129.123

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2021
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels