Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Szykują się zmiany w szkoleniu kierowców zawodowych
Utworzona: 2022-07-15

W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury opublikowano Projekt rozporządzenia (z dnia 7 lipca br.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

REKLAMA
Jak informuje prawodrogowe.pl,autorzy nowelizacji proponują 15 zmian oczekiwanych i wielokrotnie postulowanych przez środowisko szkoleniowców.

W ocenie skutków regulacji znajdujemy informację dotyczącą zakresu proponowanych zmian: Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 739), wynikające z potrzeby poprawienia procesu szkolenia i egzaminowania kierowców zamierzających wykonywać i wykonujących przewóz drogowy. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Projekt rozporządzenia obejmuje następujące zmiany:

1) możliwość przeprowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych po zakończeniu zajęć teoretycznych;
2) upoważnienie pracowników ośrodka szkolenia do czynności przewidzianych dla kierowników ośrodka szkolenia;
3) doprecyzowanie dla kogo jest dedykowane szkolenie okresowe;
4) popieranie profilu kierowcy zawodowego bez konieczności składania podpisu elektronicznego;
5) odejście od modułowego prowadzenia szkoleń okresowych w formie kursu okresowego;
6) zmiana redakcyjna w zakresie przepisu dotyczącego prowadzenia zajęć praktycznych przy użyciu symulatora do jazdy w warunkach specjalnych;
7) zwolnienie z modułu szkoleniowego również w zakresie szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć;
8) zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia okresowego jedynie w zakresie bloku C;
9) wydanie przez ośrodek szkolenia zaświadczenia o uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej;
10) usunięcie ograniczenia zw. z barierą językową w zakresie obecności tłumacza przysięgłego i tłumacza języka migowego na teście kwalifikacyjnym;
11) umożliwienie wydania papierowych świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzających ukończenie szkolenia okresowego wydanych dla osób, które rozpoczęły, ale nie zakończyły tego szkolenia przed 6 kwietnia br. oraz możliwość wydania prawa jazdy z kodem 95 lub karty kwalifikacji kierowcy na podstawie tych świadectw.
12) uzupełnienie działu w zakresie bloku D;
13) zmiana w programie kursu kwalifikacyjnego;
14) zmiana nomenklatury w zakresie „temat” / „zagadnienie” stosowanej podczas kursów kwalifikacyjnych; zmiana brzmienia tematu 1.4.10 i 1.5.10 realizowanego podczas kursów kwalifikacyjnych;
15) korekty porządkujące w załącznikach rozporządzenia.


Do szkoleń okresowych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie proponowanego rozporządzenia mają być stosowane przepisy tego rozporządzenia. Wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 19 lit. c, który ma obowiązywać po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Projekt przekazano do uzgodnień resortowych.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels