Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Propozycja dotycząca rygorystycznych norm dla ciężarówek uzgodniona
Utworzona: 2022-10-28

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych.

REKLAMA
Do czasu formalnego przyjęcia uzgodniono następujące cele:
🔸redukcję emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów i o 50% dla nowych vanów do 2030 r. w porównaniu do poziomów z 2021 r.
🔸redukcję emisji CO2 o 100% dla nowych samochodów osobowych i dostawczych do 2035 roku.

Do roku 2030 utrzymany zostanie regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV). W ramach tego mechanizmu, jeśli producent spełni określone kryteria sprzedaży pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, jego cele w zakresie emisji CO2 mogą być złagodzone: 25% dla samochodów osobowych i 17% dla vanów do 2030 r.

Porozumienie zawiera sformułowanie dotyczące paliw neutralnych pod względem emisji CO2, zgodnie z którym po konsultacjach z zainteresowanymi stronami Komisja przedstawi wniosek dotyczący rejestracji pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 po 2035 r. zgodnie z prawem UE, poza zakresem norm dotyczących floty oraz zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej.

Umowa zawiera klauzulę adaptacyjną, która zagwarantuje, że w 2026 r. Komisja dokładnie oceni postępy w realizacji celów całkowitej (100%) redukcji emisji oraz potrzebę dokonania przeglądu tych celów z uwzględnieniem rozwoju technologicznego, m.in. w odniesieniu do technologii hybrydowych typu plug-in oraz znaczenie realnego i sprawiedliwego społecznie przejścia do zerowej emisji.

Ponadto umowa zawiera wzmocnienie innych zapisów w przepisach, takich jak:
🔸obniżenie limitu kredytów emisyjnych, które producenci mogą otrzymać za eko-innowacje, które w sposób możliwy do zweryfikowania redukują emisje CO2 na drogach, do maksymalnie 4 g/km rocznie w okresie od 2030 do 2034 r. (obecny próg wynosi 7 g/km rocznie),
🔸do 2025 r. Komisja opracuje wspólną unijną metodologię oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych wprowadzanych na rynek UE, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy. W oparciu o tę metodologię producenci mogą na zasadzie dobrowolności zgłaszać Komisji emisje w cyklu życia nowych pojazdów, które wprowadzają do obrotu.

Umowa utrzymuje derogację dla małych producentów do końca 2035 roku.
Tekst wstępnego porozumienia zostanie udostępniony wkrótce.

Informacje dodatkowe i kolejne kroki

Przedstawiona propozycja zmienia obowiązujące przepisy, ostatnio zmienione w 2019 r. Tymczasowe porozumienie osiągnięte w negocjacjach trójstronnych będzie teraz musiało zostać formalnie przyjęte przez Radę i Parlament.

Zgodnie z rozporządzeniem, każdy producent musi zapewnić, że średnie emisje CO2 z jego floty nowo zarejestrowanych pojazdów w roku kalendarzowym nie przekraczają jego docelowego indywidualnego rocznego poziomu emisji. Producenci mogą nadal wprowadzać na rynek pojazdy z silnikami spalinowymi, ale jeśli przekroczą docelowe poziomy emisji w danym roku, muszą uiścić opłatę w wysokości 95 euro za gram CO2/km powyżej celu za zarejestrowany pojazd. W ten sposób, po uzgodnieniu nowych celów, pojazdy bezemisyjne będą ostatecznie tańsze niż pojazdy napędzane paliwami kopalnymi.

Związany z tym przegląd wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), który jest obecnie omawiany przez Radę i Parlament, umożliwi opracowanie infrastruktury umożliwiającej kierowcom ładowanie pojazdów w państwach członkowskich.

Propozycja zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych jest częścią pakietu „Fit for 55”. Zaprezentowany przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. pakiet ma umożliwić UE zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Źródło: Rada Europejska
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
superTrans Myjnie samochodowe


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels