Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Na najlepszej drodze do osiągnięcia celów
Utworzona: 2022-12-27

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumowuje postępy w realizacji strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), rok po jej ogłoszeniu i wyznaczeniu 10 celów.

Rok po ogłoszeniu celów CSR, ID Logistics jest na najlepszej drodze do ich osiągnięcia, gdyż 9 z 10 celów realizowanych jest zgodnie z założeniami planu działań do 2030 roku, a nawet go wyprzedza. Grupa, od początku zobowiązana do odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia, dołoży wszelkich starań, aby stać się jednym z wiodących graczy CSR powiedział Eric Hémar, prezes i CEO ID Logistics.

Strategia CSR Grupy opiera się na 3 filarach: społecznym, środowiskowym i socjalnym

  • Ukierunkowani na kwestie społeczne: promocja awansów wewnętrznych, integracji, zmniejszenia wypadkowości w pracy (cel: - 40% w 2027 vs 2018)
  • Ukierunkowani na środowisko: zmniejszenie zużycia mediów i ilości odpadów (cel: redukcja o 40% śladu CO2 w magazynach w zakresie 1 i 2 w 2030 vs 2018)
  • Ukierunkowani na społeczność lokalną

10 celów - postępy i realizacja

  • Społeczny
1. Kodeks Etyki - realizacja przed terminem: 100% członków krajowych komitetów wykonawczych zostało przeszkolonych w 2021 r.
2. Kodeks dla Dostawców Usług - zgodnie z założeniem: 90% dostawców z Francji i Hiszpanii podpisało dokument do końca 2021 r.
3. Zdrowie, bezpieczeństwo - realizacja przed terminem: redukcja wskaźników częstości i ciężkości wypadków o 33% i 45% w 2021 vs 2018. Zakładane jest zmniejszenie tych wskaźników o 40% do 2027 r., dla wszystkich pracowników
4. Pracownicy z niepełnosprawnościami do nadzoru: wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością spadł o 15%, co pokazuje różnorodność podejścia i zmiany w strukturze zatrudnienia w różnych krajach, a także sposób zarządzania priorytetami CSR. We Francji wskaźnik zatrudnienia w 2021 r. na poziomie 4,6% oznacza wzrost o 9% vs 2018 r.
5. Awans wewnętrzny - zgodnie z założeniami: 60% menadżerów magazynów objęło stanowisko w wyniku awansu wewnętrznego
  • Środowiskowy
6. Odpady - zgodnie z założeniami: poprawa wskaźnika sortowania odpadów o 12 punktów od 2018 r.
7. Zobowiązania wobec klienta - zgodnie z założeniami: ponad 10% magazynów zainicjowało projekt środowiskowy we współpracy z klientem
8. Ślad węglowy - realizacja przed terminem: obniżenie emisji CO2 z działalności logistycznej w przeliczeniu na przygotowaną paletę o 24%, w zakresach 1 i 2 w 2021 vs 2018, z wyłączeniem kompensacji. Celem jest redukcja wskaźnika o 40% do 2030 r.
9. Energia - zgodnie z założeniami: zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na mkw. o ponad 6%
  • Socjalny
10. Zaangażowanie lokalne – realizacja przed terminem: 100% krajów, w których Grupa prowadzi działalność, zainicjuje projekty z udziałem społeczności lokalnych do 2025 r.

Ten rok wdrażania strategii CSR przyniósł wiele nowych doświadczeń i wyzwań. Rozpoczęliśmy realizację określonych dla naszego oddziału celów, choć przyszło nam działać w niełatwym kontekście. Wydarzenia roku 2022 uświadomiły nam jak mocno w podejściu CSR zakorzenione są nasze wartości. Wybuch wojny w Ukrainie zmobilizował nas i klientów do organizacji pomocy kolegom i współpracownikom oraz wsparcia fundacji niosącym pomoc uchodźcom. Wzrost cen nośników energii przyśpieszył prace nad szukaniem innowacyjnych rozwiązań w celu ograniczania zużycia i korzystania z bardziej zrównoważonych źródeł. Poprawiliśmy bezpieczeństwo w magazynach, co pokazuje spadek wskaźników wypadkowości i zorganizowaliśmy szereg szkoleń dla pracowników, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i potencjał rozwoju w organizacji. Plan szkoleń będzie uzupełniony o nowe moduły i kontynuowany. W kolejnym roku wyzwaniem będzie dla nas, oprócz zmniejszenia zużycia mediów, weryfikacja założeń gospodarki odpadami; już dziś skutecznie segregujemy odpady, umożliwiając ich późniejszy odzysk, teraz zamierzamy ograniczać ich powstawanie. Kluczowym dla nas obszarem będzie zwiększenie różnorodności w zatrudnieniu, szczególnie umożliwienie pracy i pomoc w integracji osób z niepełnosprawnościami powiedziała Agata Głąbińska, Manager CSR, ID Logistics Polska, podsumowuje realizację strategii.
Spójność strategii oraz monitorowanie postępów i wskaźników CSR zostały pozytywnie przyjęte i wpłynęły na poprawę ocen pozafinansowych agencji ratingowych. MSCI przyznała ID Logistics ocenę A.

Kolejny etap

Za zarządzanie strategią CSR odpowiada Dyrekcja CSR, a nadzór nad realizacją sprawuje Komitet Wykonawczy Grupy. Wszystkie oddziały mają wyznaczone cele i zobowiązały się do ich wdrażania. Od 2022 r. wyniki realizacji celów CSR są uwzględniane w kalkulacji zmiennego wynagrodzenia menedżerów i dostosowane do wysokości stawek każdej funkcji. Tam, gdzie cele zostały już zrealizowane, Grupa dokona przeglądu założeń i zwiększy ambicje. ID Logistics sprawdza możliwości zaangażowania się w inne obszary i projekty, jak np. SBTi (inicjatywa na rzecz walki z globalnym ociepleniem).

Źródło: ID Logistics Polska
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels