Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Łatwiejsze rozliczanie podatku od towarów i usług
Utworzona: 2023-01-26

Wejście w życie nowych przepisów dotyczących pakietu SLIM VAT 3 planowane jest na 1 kwietnia 2023 r. To kolejne rozwiązanie mające na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku.

REKLAMA

Proponowane zmiany można podzielić na kilka obszarów:

Poprawa płynności finansowej firm
Podwyższony zostanie limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT. Rozszerzona będzie możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym
Rezygnacja z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT
Doprecyzowane będą zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Wprowadzona będzie możliwość rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p.
Zlikwidowany zostanie obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzamy wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji. Zwiększy się kwota pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT. Uregulowane zostaną kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadzamy możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków
Wejdą w życie uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązkowego drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Zacznie obowiązywać również nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej
Nastąpi konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP. Przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym zostaną ujednolicone, a także zniknie opłata za wniosek o wydanie WIS.

Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa
Przegląd wydatków zostanie wprowadzony do systemu finansów publicznych. Rezygnacja z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/ nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Źródło: gov.pl
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Bus Premium Class


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels