REKLAMA

Co dalej z budową S5?
Utworzona: 2019-06-12

To kolejna trasa, której budowa zostaje zagrożona. Wcześniej GDDKiA odstąpiła od umów na realizację A1, S3, S7 i S61.

Po wielokrotnych wezwaniach Wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti, do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy - Dworzysko - 23,3 km, Dworzysko - Aleksandrowo - 22,4 km, Białe Błota - Szubin - 9,7 km) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

Zapisy kontraktowe muszą być wypełnianie

Firma Impressa Pizzarotti mimo wielokrotnych wezwań i dobrej woli ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca zostały wezwany w trybie Subklauzuli 15.1, do poprawy, czyli szczegółowo określono zakres prac, co do terminowości wykonania których Zamawiający miał uzasadnione zarzuty. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Konsekwencje dla Wykonawcy

Obecnie naliczane są kary umowne z tytułu m.in. braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w łącznej wysokości ponad 14 200 000 zł. Ponadto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 15% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla każdego z trzech odcinków drogi S5 (nr 1, 2 i 5), czyli łącznie kwoty 156 661 351,12 zł.

GDDKiA przygotowana. Szuka nowego Wykonawcy. Przetargi jeszcze w wakacje

Przeprowadziła inwentaryzację po zakończeniu przerwy zimowej, czyli na dzień 15 marca 2019 r. Teraz zostanie ona zaktualizowana na dzień odstąpienia od umów, a wykonane dotąd prace zostaną zabezpieczone. Celem GDDKiA jest jak najszybsze wznowienie robót na ww. odcinkach drogi ekspresowej S5. W związku z tym niezwłocznie rozpocznie procedurę wyboru wykonawców, tak aby jak najszybciej dokończyć inwestycje i udostępnić przedmiotowe odcinki kierowcom. Jeszcze na przełomie lipca i sierpnia planuje ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców, którzy dokończą budowę odcinków drogi ekspresowej S5.

Źródło: GDDKiA
grafika poglądowa
Do ulubionych