REKLAMA

Podatek liniowy, rycza速, esto雟ki CIT i podatek od przychodu w nowej ods這nie
Utworzona: 2021-10-14

Polski ζd wprowadza wiele rozwi您a, kt鏎e istotnie wp造n na op豉calno嗆 poszczeg鏊nych form opodatkowania. Chocia projekt ustawy nie jest jeszcze sfinalizowany, to ju teraz warto uwzgl璠ni nowe przepisy w toku planowania podatkowego, tym bardziej 瞠 zmiany maj wej嗆 w 篡cie, pocz患szy od stycznia 2022 r.

Analiza zawartych w Polskim ζdzie propozycji wskazuje, 瞠 najdalej id帷e konsekwencje mog dotkn望 przedsi瑿iorc闚 rozliczaj帷ych si w formie podatku liniowego. Na znaczeniu mo瞠 z kolei zyska opodatkowanie w formie rycza速u. Jednocze郾ie istotne u豉twienia przynios zmiany w zakresie esto雟kiego CIT-u.

Podatek liniowy mo瞠 nie przetrwa Polskiego ζdu

Od wielu lat podatek liniowy jest jedn z ulubionych form opodatkowania przedsi瑿iorc闚. Oferuje bowiem sta陰 19% stawk opodatkowania bez wzgl璠u na poziom osi庵anych zysk闚. Dodatkowo podatek liczony jest z uwzgl璠nieniem ponoszonych wydatk闚.

Jednocze郾ie od tak obliczonego podatku przedsi瑿iorcy mog obecnie odliczy zap豉con sk豉dk zdrowotn, kt鏎a ustalana jest rycza速owo bez wzgl璠u na wysoko嗆 osi庵anych dochod闚. W 2021 r. sk豉dka ta wynosi 381,81 z, a odliczy od podatku mo積a kwot odpowiadaj帷 iloczynowi podstawy wymiaru i 7,75%, co daje mo磧iwo嗆 odliczenia od podatku 328,78 z.

Zmiany spowodowane „Polskim ζdem”

Zaproponowane przez Rz康 zmiany spowoduj, 瞠 przedsi瑿iorcy b璠 zobowi您ani do p豉cenia sk豉dki zdrowotnej liczonej proporcjonalnie od dochodu wed逝g 4,9% stawki i – co istotne – zap豉conej sk豉dki nie b璠zie ju mo積a odliczy od podatku. Jak 豉two zatem skalkulowa, rozwi您anie to zwi瘯szy realny poziom opodatkowania do 23,9% i chocia pierwotnie Rz康 przewidywa sk豉dk zdrowotn na poziomie 9%, to obni瞠nie jej do 4,9% nadal istotnie wp造nie na op豉calno嗆 tej formy rozliczenia.

Przyk豉d: Przedsi瑿iorca rozliczaj帷y si w formie podatku liniowego osi庵aj帷y miesi璚zny doch鏚 na poziomie 10.000,00 z (zgodnie z najnowsz wersj za這瞠 Polskiego ζdu sk豉dka na poziomie 4,9%) zap豉ci miesi璚zn sk豉dk zdrowotn w wysoko軼i 437,29 z. Jest to faktycznie mniej, ni gdyby musia zap豉ci t sk豉dk wed逝g pierwotnych za這瞠 Polskiego ζdu (sk豉dka zdrowotna na poziomie 9%). W tej konfiguracji musia豚y bowiem zap豉ci miesi璚zn sk豉dk w wysoko軼i 803,19 z. Pozorna korzy嗆 znacznie jednak blednie w zestawieniu z obecnie obowi您uj帷ymi w tym zakresie zasadami, wed逝g kt鏎ych, bior帷 r闚nie pod uwag istniej帷 mo磧iwo嗆 odliczenia sk豉dki zdrowotnej od podatku, ten sam podatnik p豉ci obecnie miesi璚zn sk豉dk zdrowotn w wysoko軼i 53,03 z.

Pozostaj帷 przy powy窺zym przyk豉dzie, nale篡 stwierdzi, 瞠 w skali roku r騜nice te b璠 jeszcze bardziej jaskrawe. Zak豉daj帷 powtarzalno嗆 danych w ka盥ym miesi帷u roku, przedsi瑿iorca rozliczaj帷y si na obecnych zasadach zap豉ci sk豉dki zdrowotne za ca造 rok w 陰cznej kwocie 636,36 z. Natomiast, wed逝g aktualnej propozycji Rz康u – 4,9%, b璠zie to wydatek rz璠u 5.247,48 z. ζtwo zatem policzy, 瞠 na przedmiotowej zmianie podatnik podatku liniowego straci rocznie 4.611,12 z.

Nale篡 podkre郵i, 瞠 im wy窺zy b璠zie doch鏚 przedsi瑿iorc闚 opodatkowanych liniowo, tym r騜nica w obci捫eniach b璠zie wi瘯sza, a to z uwagi na proporcjonalny wzrost wysoko軼i sk豉dki zdrowotnej, kt鏎a dotychczas mia豉 charakter sta造.

Zatem miesi璚zne obci捫enie ww. przedsi瑿iorcy z tytu逝 podatku dochodowego i sk豉dki zdrowotnej wyniesie 2.337,29 z, tj. 1.900 z podatku liniowego i 437,29 z sk豉dki zdrowotnej.

Rycza速 od przychod闚 ewidencjonowanych b璠zie korzystniejszy, ale stawki zdrowotnej te nie odliczymy

Rycza速 od przychod闚 ewidencjonowanych jest stosunkowo prost form opodatkowania, w kt鏎ej podatek p豉ci si od przychodu nie pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Natomiast stawki podatku, kt鏎e oferuje ta forma opodatkowania, s r騜ne w zale積o軼i od rodzaju prowadzonej dzia豉lno軼i. Przyk豉dowo programista i fotograf p豉c obecnie ten podatek wed逝g stawki 15%, a nauczyciel udzielaj帷y korepetycji czy lekarz – wed逝g stawki 17%.

Jednocze郾ie wysoko嗆 sk豉dki zdrowotnej i mo磧iwo嗆 jej odliczenia od podatku wygl康a obecnie w zasadzie analogicznie jak w podatku liniowym.

Zmiany spowodowane „Polskim ζdem”

Wprowadzone zmiany nie b璠 tak daleko id帷e, jak w przypadku podatku liniowego. Jak wynika z projektu ustawy, obni瞠niu ulegn niekt鏎e stawki podatku zrycza速owanego. Wspomniani powy瞠j programista i fotograf b璠 mogli od 2022 r. rozlicza podatek wed逝g stawki 12% zamiast obecnych 15%, a nauczyciel udzielaj帷y korepetycji i lekarz zap豉c podatek wed逝g stawki 14%, a nie 17%, jak ma to miejsce obecnie.

Poza obni瞠niem niekt鏎ych stawek, co jest niezaprzeczalnie korzystne, zmianie ulegn te dotychczasowe zasady rozliczania sk豉dek zdrowotnych.

Wysoko嗆 sk豉dki zdrowotnej b璠zie uzale積iona od przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia oraz przychod闚 osi庵anych przez danego podatnika. Zgodnie z zaproponowanym przez ustawodawc przelicznikiem b璠zie to wygl康a nast瘼uj帷o:
• je郵i przychody roczne b璠 osi庵a kwot do 60.000 z, podstawa ta wyniesie 60% przeci皻nego wynagrodzenia;
• je郵i przychody roczne b璠 wynosi od 60.000 z do 300.000 z, podstawa wyniesie 100% przeci皻nego wynagrodzenia;
• je郵i przychody roczne osi庵n kwot ponad 300.000 z, to podstawa wyniesie 180% przeci皻nego wynagrodzenia.

Przenosz帷 to na powy窺zy przyk豉d, mo積a zatem skalkulowa, 瞠 wskazany powy瞠j programista, dla kt鏎ego w豉軼iwa b璠zie 12% stawka rycza速u, poza podatkiem zap豉ci dodatkowo miesi璚zn sk豉dk zdrowotn w wysoko軼i 305,45 z, zak豉daj帷 wysoko嗆 przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia wed逝g danych GUS za IV kw. 2020 r.

Zatem miesi璚zne obci捫enie ww. przedsi瑿iorcy z tytu逝 podatku dochodowego i sk豉dki zdrowotnej wyniesie 1.505,45 z, tj. 1.200,00 z podatku liniowego i 305,45 z sk豉dki zdrowotnej.

Esto雟ki CIT – b璠zie korzystniej

Stosunkowo nowe rozwi您anie, jakim jest „esto雟ki CIT”, zosta這 wprowadzone do CIT w 2021 r. i teoretycznie daje przedsi瑿iorcom, kt鏎zy je wybior, istotne korzy軼i. Jednak w praktyce z tej formy rozliczenia korzysta jedynie kilkuset przedsi瑿iorc闚 z ca貫j Polski, co wynika z licznych i trudnych warunk闚, kt鏎ymi ustawodawca obwarowa mo磧iwo嗆 skorzystania z tego rozwi您ania.

Niew徠pliwie najwi瘯sz korzy軼i p造n帷 z tej formy rozliczenia jest fakt, i podatnik nie p豉ci podatku dochodowego, dop鏦i osi庵ane przez sp馧k zyski podlegaj reinwestowaniu. Z kolei mali podatnicy, tj. osi庵aj帷y roczne przychody nieprzekraczaj帷e 2 mln euro, mog p豉ci podatek wed逝g 9% stawki. Istotne jest te, 瞠 podatnicy wybieraj帷y t form opodatkowania nie musz prowadzi odr瑿nej rachunkowo軼i dla potrzeb podatkowych.

Niestety wyb鏎 tej formy opodatkowania zarezerwowany jest obecnie tylko dla sp馧ek kapita這wych i nie mog z niego korzysta sp馧ki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Z esto雟kiego CIT-u nie skorzystaj te podmioty osi庵aj帷e roczne przychody wy窺ze ni 100 mln z, a firmy, kt鏎e go wybra造, w razie przekroczenia w ci庵u roku tego pu豉pu mog narazi si na domiar podatku. Istotnym utrudnieniem jest te 軼is貫 okre郵enie przez ustawodawc, jakie nak豉dy i w jakiej wysoko軼i ma ponosi sp馧ka, aby mog豉 rozlicza si w tej formie.

Zmiany spowodowane „Polskim ζdem”

Wydaje si, 瞠 w tym przypadku Rz康 zauwa篡 problem, bowiem wedle projektowanych zmian kryteria umo磧iwiaj帷e wyb鏎 „esto雟kiego CIT-u” maj zosta istotnie z豉godzone. W tym zakresie za najwa積iejsze zmiany uzna nale篡:
• obni瞠nie stawki CIT podatku ma造ch podatnik闚 do 20% dla wi瘯szych podatnik闚 do 25%;
• rozszerzenie mo磧iwo軼i rozliczenia w tej formie na sp馧ki komandytowe i komandytowo-akcyjne;
• zniesienie g鏎nego limitu przychod闚 wynosz帷ego 100 mln z rocznie, a zatem po zmianach r闚nie podmioty osi庵aj帷e wy窺ze przychody b璠 mog造 korzysta z tego rozliczenia, a w konsekwencji zniknie tak瞠 mo磧iwo嗆 domiaru podatku zwi您anego z przekroczeniem tego limitu;
• zniesienie obowi您ku ponoszenia nak豉d闚 inwestycyjnych, kt鏎y b璠zie jedynie dobrowolnym warunkiem dla du篡ch podatnik闚, kt鏎zy zechc mie mo磧iwo嗆 zastosowania ni窺zej stawki podatkowej;
• obowi您ek uiszczenia podatku od r騜nicy mi璠zy wynikiem podatkowym a bilansowym u podmiot闚 przechodz帷ych na „esto雟ki CIT” zostanie od這穎ny w czasie lub nawet ca趾owicie zniesiony, je郵i podatnik ten b璠zie opodatkowany w tej formie d逝瞠j ni przez 4 lata.

Projektowane w tym zakresie zmiany oceni nale篡 pozytywnie i w praktyce wi瘯sze grono przedsi瑿iorc闚 powinno rozwa篡 ten spos鏏 opodatkowania. Nale篡 przy tym pami皻a, i nadal z rozwi您ania tego nie b璠 mog造 korzysta podmioty, kt鏎ych wsp鏊nikami nie s osoby fizyczne, a tak瞠 podmioty, kt鏎ych wi瘯szo嗆 przychod闚 pochodzi z dzia豉lno軼i finansowej, a nie operacyjnej.

Nowy Podatek Przychodowy

Nie ma jednak nic za darmo. Rz康 zgodzi si bowiem na obni瞠nie stawki sk豉dki zdrowotnej, a co za tym idzie – na zmniejszenie wp造w闚 do bud瞠tu, wprowadzaj帷 jednak w zamian tzw. podatek przychodowy, z kt鏎ego wp造wy maj zrekompensowa wp造wy do bud瞠tu.

Podatkiem tym maj by obci捫one wy陰cznie sp馧ki kapita這we, a kryterium powstania tego podatku b璠zie udzia dochodu w przychodach na poziomie ni窺zym ni 1%. Przy czym przy obliczeniu tej proporcji b璠 brane pod uwag wy陰cznie dochody i przychody operacyjne.

Podatek ma dotyczy tylko dochod闚 i przychod闚 z dzia豉lno軼i operacyjnej i wynosi b璠zie 0,4% osi庵anych przez firmy przychod闚 plus 10% nadmiarowych p豉tno軼i biernych.

Rozwi您anie to oceni nale篡 bardzo negatywnie. Zasadniczo ma ono bowiem obci捫a podmioty, kt鏎e osi庵aj bardzo niski doch鏚. Jakkolwiek Rz康 by tego nie uzasadnia, idea dodatkowego opodatkowania niskich dochod闚 jest ca趾owitym odwr鏂eniem praw logiki, kt鏎e nakazuj uwa瘸, i ten, kto osi庵a ni窺zy zysk, nie powinien p豉ci wi璚ej podatku.

Reasumuj帷, nale篡 stwierdzi, 瞠 pomimo szumnych zapowiedzi Rz康u Polski ζd nie spowoduje zmniejszenia obci捫e podatkowych nak豉danych na obywateli, a jak wynika z powy窺zych wylicze, b璠zie zupe軟ie odwrotnie, przynajmniej w odniesieniu do polskich przedsi瑿iorc闚. Wobec tego ju teraz nale瘸這by w zdecydowany spos鏏 podj望 dzia豉nia w zakresie strategii rozlicze podatkowych w 2022 r.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels