Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

BOTM

Nowy obowiązek i konsekwencje finansowe

Utworzona: 2022-05-15


Każdy przewoźnik wykonujący przewozy międzynarodowe, któremu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydał starosta, natomiast licencję wspólnotową wydał GITD, ma obowiązek zgłoszenia do posiadanego zezwolenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych zarówno w krajowym jak i międzynarodowym transporcie drogowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2022 roku.

Przy dokonywaniu zgłoszenia będzie konieczne udokumentowanie zdolności finansowej w kwocie 5000 euro na każdy pojazd o DMC powyżej 3,5 tony oraz uiszczenie opłaty 100 zł od każdego niezgłoszonego wcześniej pojazdu.

Ten nowy, dodatkowy obowiązek wynika z art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw i dotyczy przypadku, gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed 1 marca 2022 r., a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wówczas przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (termin ten liczony jest od 1 marca 2022 r.)

Zwracamy przy tym uwagę na możliwe konsekwencje karne związane z niespełnieniem tego obowiązku, ponieważ od 1 marca 2022 roku zmieniono również przepis art. 11a ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową:
1) posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,
2) wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
a) niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
b) zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konsekwencją naruszenia wskazanych zakazów może być nałożenie kary pieniężnej za:
• posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej – za każdy kolejny nadliczbowy wypis - 500 złotych
• niezgłoszenie organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiany danych (w tym danych dotyczących rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego), w wymaganym terminie – za każdą zmianę – 800 złotych
Do ulubionych BOTM
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels