Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Ponad 200- tonowy ładunek na polskich drogach. Planowanie, pozwolenia i realizacja
Utworzona: 2023-03-19

Konwój maszyny TBM do drążenia tunelu na odcinku S19 Rzeszów Południe - Babica był wyjątkowym przedsięwzięciem pod względem logistycznym i technicznym, które wyspecjalizowane firmy przygotowywały przez wiele miesięcy.

Jak zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tak dużych elementów bowiem jeszcze po polskich drogach nie przewożono. Do transportu największych elementów wykorzystany został zestaw o bezprecedensowych wymiarach - długości 74 m i wadze około 260 ton. Ciągnik balastowy ciągnął zestaw dwóch wielkich platform i pomostu z ładunkiem pomiędzy nimi, a na końcu jechał drugi ciągnik balastowy - pchający. Na tym zestawie przewożono tarczę o szerokości 9 metrów i masie około 220 ton, a w drugim kursie niewiele węższy napęd główny o masie 240 ton. Łączna masa zestawu z ładunkiem wynosiła 500 ton. Pozostałe, składające się z jednego ciągnika i platformy, miały długość 25 - 35 metrów i przewożono na nich ładunek o szerokości do 9 metrów. Masa zestawu wraz z ładunkiem wynosiła od 115 do blisko 240 ton. Takie parametry były również wyzwaniem dla obiektów drogowych. Cała trasa została zaplanowana, a poszczególne odcinki i obiekty inżynierskie poddane szczegółowym ekspertyzom pod kątem przyjęcia tego niecodziennego transportu.

Nie tylko wielkość ładunku maszyny MTB (ang. Tunnel Boring Machine) i optymalizacja trasy przejazdu były tutaj wyzwaniem. Priorytetem było bezpieczeństwo użytkowników dróg. Transport, mimo że w godzinach nocnych to jednak odbywał się w trakcie ruchu na drogach publicznych. Konwoje posiadały więc specjalistyczne zabezpieczenie, m.in. tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, piloci kierujący ruchem oraz obstawa Policji. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z trasy przejazdu ⬇


Jakie pojazdy lub zespoły pojazdów mogą poruszać się po polskich drogach bez specjalnie wydawanych zezwoleń?

Wszystkie dopuszczalne wymiary, masy i naciski osi pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W dużym skrócie wymiary nie mogą przekroczyć:
🔸 16,5 m długości w przypadku ciągnika z naczepą,
🔸 18,75 m długości dla pojazdu silnikowego i przyczepy,
🔸 2,55 m szerokości pojazdu,
🔸 4 m wysokości pojazdu,
🔸 40 t masy całkowitej,
🔸 11,5 t nacisku pojedynczej osi napędowej.

❗ Jeśli pojazd lub zespół pojazdów przekracza dopuszczalny nacisk osi dla danej drogi, jego wymiary lub rzeczywista masa całkowita z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, mamy do czynienia z pojazdem nienormatywnym.

Przejazd tylko z zezwoleniem

Ruch pojazdu nienormatywnego jest możliwy pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd odpowiedniej kategorii - od I do V. Wydawane ono jest przez właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu. Wszystko to w oparciu i zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Kategorie zezwoleń

W zależności od parametrów pojazdu nienormatywnego, a także dróg, po których będzie się poruszał, zezwolenia wydaje starosta (kat. I), starosta i naczelnik urzędu celno-skarbowego (kat. II), GDDKiA i naczelnik urzędu celno-skarbowego (kat. III) oraz GDDKiA (kat. IV i V). Zezwolenie kat. V może wydać również prezydent miasta na prawach powiatu, jeżeli trasa przejazdu przebiega w granicach administracyjnych tego miasta i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową.

Wszelkie informacje i formularze potrzebne do rozpoczęcia procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego TUTAJ 📌

Procedury, terminy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydaje zezwolenia kategorii III-V, na wniosek złożony w jednym z szesnastu oddziałów lub centrali zarządcy dróg. Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Zezwolenia kategorii III i IV wydawane są w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Zezwolenie kategorii V GDDKiA wydaje w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku wymogu określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu. Każdy złożony wniosek na przejazd rozpatrywany jest indywidualnie, a trasa przejazdu wyznaczana jest z uwzględnieniem parametrów pojazdu.

Przed wydaniem zezwolenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi uzyskać zgodę wszystkich zarządców dróg, po których będzie się odbywał przejazd, w tym wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, koncesjonariuszy autostrad, a w granicach miast na prawach powiatu - za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad - prezydentów miast (np. Warszawy).

Przy ustalaniu trasy przejazdu pod uwagę branych jest wiele czynników. Należy pamiętać, że mówimy o transportach nietypowych, wielkogabarytowych, wymagających nadzwyczajnej logistyki. Nie da się na mapie wytypować najkrótszej drogi z punktu A do punktu B. Wielokrotnie kierujący takim pojazdem musi jechać dłuższą drogą. Może to być spowodowane np. niskim wiaduktem albo małym mostem o niskiej nośności na potencjalnie najkrótszej trasie. Brane są też pod uwagę aktualne warunki panujące na drodze, tj. roboty drogowe lub inne utrudnienia uniemożliwiające przejazd takiego nienormatywnego transportu. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia przy zezwoleniach kategorii V, gdzie każdorazowo wyznaczana jest indywidualna trasa umożliwiająca transport nienormatywnego ładunku.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem zezwolenia na przejazd nienormatywny. Jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości w wymaganych do wniosku dokumentach, ubiegający się o przejazd niezwłocznie otrzymuje taką informację.

Zmiany w przepisach

W marcu 2021 roku weszła w życie zmiana ustawy o ruchu drogowym. Skorygowała ona m.in. definicję pojazdu nienormatywnego. Zmieniły się również klasyfikacje zezwoleń - z siedmiu (I-VII) do pięciu (I-V) kategorii. Tym samym polskie prawo zostało dostosowane do regulacji unijnych. Z kolei 1 stycznia 2022 roku byliśmy świadkami kolejnej zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dotyczyła ona zezwolenia kategorii V i mówi o tym, że zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

Potrzebne zmiany w procedurach

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wskazuje, że obecna procedura wydawania zezwoleń, ze sztywnymi wzorcami blankietów o ograniczonej funkcjonalności, wymagającymi jednostkowego wypełnienia i podpisania, jest biurokratyczna i czasochłonna. Usprawnieniem wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych byłoby niewątpliwie wyłączenie tej procedury z postępowania administracyjnego i wprowadzenie nowej formuły uwzględniającej elektroniczne metody składania wniosków oraz wystawiania zezwoleń. Takie rozwiązanie byłoby korzystne zarówno dla wnioskodawców, jak i organów wydających zezwolenia.

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels