Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Urlopówka - co to jest?

Utworzona: 2023-03-26


To rodzaj zaświadczenia, zamiennie nazywany również 'weekendówka', wydawanego kierowcy wskazujący na brak prowadzenia pojazdu. Wydaje się ją w określonych przypadkach, m.in. dla nowozatrudnionych w firmie kierowców.

Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Kierowcy prowadzący pojazd wyposażony w tachograf muszą być w stanie okazać na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni. Brak możliwości okazania zapisów z tego okresu jest traktowany jako bardzo poważne naruszenie. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o transporcie drogowym nieokazanie zapisów odręcznych i wydruków za dni podlegające kontroli lub karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartę, zostało zagrożone podczas kontroli drogowej karą 200 zł. Za nieokazanie 1 wykresówki za dzień podlegający kontroli krajowe przepisy przewidują dla kierowcy karę w wysokości 500 zł, od 2 do 15 wykresówek za dni podlegające kontroli – 1000 zł, a powyżej 15 wykresówek za dni podlegające kontroli – 1500 zł.

Co powinna zawierać urlopówka?

Urlopówka dla kierowcy, jako zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, jest niezbędna wtedy, gdy aktywność kierowcy nie została zapisana na wykresówkach lub karcie kierowcy. Wynika to z konieczności zachowania ciągłości danych z okresu obejmującego dzień bieżący i poprzedzających go 28 dni, zgodnie z powyższymi przepisami.

Informacje, które przedstawia się na urlopówce dla kierowcy, obejmują w szczególności nazwę przedsiębiorstwa zatrudniającego kierowcę i jego adres, dane osoby wystawiającej weekendówkę i dane kierowcy, przyczynę wystawienia zaświadczenia wraz z okresem, jaki został nim objęty. Okres ten powinien uwzględniać godzinę, dzień, miesiąc oraz rok. Jest to niezbędne do ustalenia ewidencji czasu pracy. Zaświadczenie to wymaga także podpisu kierowcy.

Więcej informacji na temat:
🚩Obowiązkowa urlopówka dla nowego kierowcy
🚩Opis zaświadczenia w ustawie o czasie pracy kierowców
🚩Wpływ Pakietu Mobilności na urlopówki
🚩Kiedy kierowca powinien posiadać to zaświadczenie?
🚩Odpowiednie ewidencjonowaniu czasu pracy i odpoczynku kierowców
dostępne na stronie Kancelarii Transportowej Legaltrans ⬅TUTAJ.

Źródło: Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
Photo by Josh Hild from Pexels