Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Elektronizacja przejazdów pojazdów nienormatywnych

Utworzona: 2023-04-27


Właśnie powołano Zespoł do spraw opracowania regulacji prawnych dotyczących systemu elektronizacji przejazdów pojazdów nienormatywnych

Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury, przewodniczy - Renata Rychter, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury (za udział w pracach Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie)- informuje prawodrogowe.pl.

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji opisu funkcjonalności systemu zgłoszeń przejazdów pojazdami nienormatywnymi, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na potrzeby stworzenia i utrzymywania elektronicznego systemu uprawnień do wykonywania przejazdów pojazdami nienormatywnymi, umożliwiającego w szczególności:
➡dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną,
➡dostęp do systemu zgłoszeń w celu przesyłania,
➡uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przez zgłaszających (wnioskodawców),
➡prowadzenie za pośrednictwem systemu postępowań administracyjnych w sprawach zgłoszeń przejazdu pojazdem nienormatywnym, z wykorzystaniem instytucji milczącej zgody,
➡konieczność uzgadniania tras przejazdu dla pojazdów nienormatywnych z innymi zarządcami dróg,
➡dostęp do rejestru zgłoszeń przez upoważniony organ kontroli (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub zarządca drogi) w celu: weryfikacji: dokonanego zgłoszenia, wydanego sprzeciwu, określonych warunków przejazdu, przeprowadzenia kontroli przejazdu pojazdu nienormatywnego; opracowanie projektu regulacji prawnych wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji do stworzenia jednolitego elektronicznego systemu zgłoszeń przejazdów pojazdów nienormatywnych, umożliwiającego prowadzenie kontroli przejazdów pojazdów nienormatywnych.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu: przedstawicieli organów administracji rządowej; przedstawicieli organów uprawnionych do wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych; ekspertów, specjalistów lub przedstawicieli instytucji - których udział w pracach Zespołu jest uzasadniony zadaniami Zespołu.

Źródło: Prawodrogowe.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels