Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zapadły decyzje w sprawie punktów karnych, kursów reedukacyjnych, opłat ewidencyjnych

Utworzona: 2023-06-17


Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku, a nie jak dotychczas 2 lat. Ponadto osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Dzięki temu osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki Policji zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą. Zgodnie z tym, wracają przepisy, które obowiązywały do roku 2022.

Podpisana nowelizacja znosi również obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów, z wyjątkiem opłat ewidencyjnych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Obecnie opłata ewidencyjna mieści się w przedziale od 50 gr do 1 zł. Zniesienie jej w zakresie wskazanym w ustawie, poza uchyleniem zbędnych obciążeń finansowych, ma się przyczynić do wprowadzania ułatwień w zakresie automatyzacji niektórych procedur urzędowych dotyczących obrotu dokumentami wydawanymi kierującym pojazdami.

Ustawa powinna wejść w życie 1 lipca br., niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach późniejszych lub też w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

Źródło: prezydent.pl
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels