Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Technik elektromobilności, czyli nowy zawód przyszłości

Utworzona: 2023-11-09


Opublikowano nowelizację rozporządzenia, która umożliwi wprowadzenie do systemu oświaty nowego zawodu przyporządkowanego do branży motoryzacyjnej, tj. technik elektromobilności.

Jak czytamy w uzasadnieniu potrzeba nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wynika ze zmian wprowadzonych do Prawa oświatowego oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Właśnie na mocy tego aktu do systemu oświaty wprowadzono nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności, a także zastąpiono dotychczasową kwalifikację rynkową kwalifikacją wolnorynkową oraz wprowadzono do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nowy rodzaj kwalifikacji, tj. kwalifikację sektorową, informuje prawodrogowe.pl.

Zaplanowano szereg zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego m.in.: dodano informację o funkcjonujących w systemie oświaty nowych placówkach w tym branżowych centrach umiejętności integrujących szkoły prowadzące szkolenie zawodowe, uwzględniono nowy rodzaj kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tj. kwalifikację sektorową, zaproponowano dodanie informacji, że treści nauczania opisane w formie efektów kształcenia realizowane w pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, które są tożsame z treściami nauczania opisanymi w formie efektów kształcenia realizowanymi w drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym samym zawodzie, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są dostosowywane w programie nauczania zawodu do zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie. Tytułową zmianą jest dodanie (załącznik nr 2) nowego zawodu tj. technik elektromobilności przyporządkowany do „branży motoryzacyjnej”. Doprecyzowano, iż kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum i branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych nauczanego w branżowej szkole I stopnia). Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektromobilności będzie mogło być również prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

Przyszły absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektromobilności powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie elektromechaniki pojazdów samochodowych, w tym pojazdów elektrycznych i hybrydowych, dotyczącą m.in. budowy pojazdów elektrycznych - baterii, układów (np. budowa podwozia, układu hamulcowego), zasilania (ogniwa paliwowe). Powinien także posiadać następujące umiejętności: postępowania z wysokimi napięciami, diagnozowania i naprawy baterii i ogniw, diagnozowania i naprawy silników elektrycznych, diagnozowania i naprawy elektrycznych układów napędowych, diagnozowania i naprawy układów pracy baterii, rozłączania typowych zabezpieczeń układów elektrycznych (procedury bezpieczeństwa), przygotowania pojazdu elektrycznego do naprawy. W opinii pracodawców z branży motoryzacyjnej kształcenie zawodowe w zakresie elektromobilności uczeń będzie mógł realizować u pracodawcy, np. w serwisie lub stacji demontażu, po wcześniejszym zrealizowaniu treści nauczania związanych z budową, elektromechaniką lub mechaniką pojazdów samochodowych.

Źródło: prawodrogowe.pl
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels