Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA
Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Gdy kontrahent ociąga się z zapłatą...
Utworzona: 2022-09-14

Przedsiębiorcy działający w branży transportowej, i nie tylko w niej, na skutek nawiązania współpracy z nieuczciwymi kontrahentami często zostają zmuszeni do podjęcia działań związanych z windykacją należności. Najlepiej powierzyć je profesjonalistom.

Gdy dojdzie do wystąpienia problemów z terminowymi płatnościami, najlepszym sposobem na szybkie i skuteczne wyegzekwowanie należnych roszczeń jest powierzenie tych spraw w ręce profesjonalnej kancelarii prawnej. Na czym polega windykacja należności transportowych i jakie uprawnienia przysługują windykatorowi?

Działanie tylko w zgodzie z prawem

Windykacja (łac. vindicatio) polega na dochodzeniu należnych roszczeń od dłużnika, który uchyla się od spełnienia swojego świadczenia wynikającego ze stosunku prawnego. Windykacja należności transportowych jest procesem legalnym, jednakże, co ważne – musi być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez podejmowania działań sprzecznych z prawem. Roszczenia windykacyjne (łac. rei vindicatio) znane są już z czasów Cesarstwa Rzymskiego, gdzie pozwalały odzyskiwać rzeczy od osób nieuprawnionych do ich posiadania.

W tym miejscu należy przytoczyć art. 222 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Miękka, twarda i bardzo twarda

Podstawowy podział obejmuje windykację polubowną i sądową. Pierwsza z nich ma zachęcić dłużnika do współpracy z wierzycielem bez angażowania sądu. Drugą uruchamia się wtedy, gdy mimo prób polubownych dłużnik nadal nie wykazuje chęci, aby spełnić należne świadczenie.

W ramach tego podziału należy wspomnieć o windykacji komorniczej, wiążącej się ze złożeniem wniosku do komornika o egzekucję po pomyślnym zakończeniu sprawy sądowej. Windykacja polubowna to windykacja miękka, sądowa – twarda, a komornicza – bardzo twarda.

Możemy wskazać także windykację pośrednią w formie mediacji, na którą składa się windykacja listowna lub telefoniczna. Jest również windykacja bezpośrednia (terenowa), stosowana najczęściej po wykorzystaniu środków windykacji pośredniej. W tym przypadku windykator, jak wskazuje nazwa, działa w terenie i spotyka się z dłużnikiem twarzą w twarz.

Co może, a czego nie może windykator

Windykator, jako przedstawiciel wierzyciela oraz osoba, której zadaniem jest skłonienie dłużnika do spełnienia swojego świadczenia, ma prawo do:
- regularnego przypominania dłużnikowi o zaległym świadczeniu – z początku listownie, e-mailowo lub telefonicznie, a gdy to nie przyniesie skutków – podczas bezpośredniego spotkania;
- wpisania osoby zalegającej ze świadczeniem na listę dłużników, po spełnieniu wszystkich wymogów;
- przeprowadzenia wywiadu gospodarczego;
- skierowania sprawy do sądu w imieniu wierzyciela.

Windykator nie ma z kolei prawa do wkraczania na teren prywatny dłużnika bez jego zgody, czy też podejmowania zbyt częstych prób kontaktu lub składania wizyt. Tego rodzaju działania mogą zostać potraktowane jako nękanie. Co ważne, dłużnik, jeśli nie zechce, nie musi nawiązywać kontaktu, prowadzić rozmowy z windykatorem. Temo ostatniemu nie przysługuje ponadto prawo do zajęcia majątku dłużnika, w tym środków znajdujących się na jego koncie bankowym oraz prawo do dokonania egzekucji. W przypadku przekroczenia przez windykatora uprawnień, dłużnik może zgłosić sprawę na Policję lub wytoczyć powództwo na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Windykacja a egzekucja komornicza

Windykacja polubowna i sądowa to pierwsze próby nawiązania współpracy z dłużnikiem i skłonienia go do spełnienia zaległego świadczenia. Jeżeli nie zakończą się sukcesem, prowadzą do ostateczności, czyli egzekucji komorniczej.

W odróżnieniu od windykatora, komornik działa na podstawie orzeczenia sądu, w związku z czym przysługują mu zdecydowanie szersze uprawnienia. Może zająć majątek dłużnika, czyli przeprowadzić egzekucję komorniczą, a ponadto zablokować jego rachunek bankowy, przeszukać mieszkanie i posesję, czy uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych w prowadzonej sprawie informacji o osobie zadłużonej.

A na koniec – licytacja komornicza

Komornik ma również prawo do przeprowadzenia publicznej licytacji komorniczej, stanowiącej jeden z ostatnich etapów postępowania egzekucyjnego. W tym celu potrzebuje jednak wniosku o wszczęcie egzekucji oraz prawomocnego tytułu wykonawczego uzyskanego od sądu. Licytacja własności dłużnika poprzez jej następne spieniężenie ma doprowadzić do spłaty zadłużenia, gdy nie jest to możliwe inną drogą, tj. jeśli oszczędności, czy dochody dłużnika nie wystarczają na spłatę długu.

Ważne wsparcie specjalistów

Aby zwiększyć swoje szanse na odzyskanie długu warto sprawy związane z windykacją należności powierzyć wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, która podejmie wszelkie dopuszczone prawem środki przewidziane dla windykacji miękkiej, a gdy nie przyniosą one pożądanych rezultatów, skieruje sprawę na drogę sądową, gdzie zagwarantuje reprezentację klienta.

Specjaliści z kancelarii Legaltrans zwracają uwagę, że zwlekanie z podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu windykacji często zmniejsza szansę na odzyskanie wszystkich należności. Nie warto marnować czasu – trzeba działać szybko.

Źródło: Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
PREZENTACJA FIRMY
TN-MOTO Tomasz Jurkowski


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels