Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Wyrok i wytyczne dotyczące zawieszenia biegu przedawnienia
Utworzona: 2022-10-21

WSA w Krakowie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie i umorzył postępowanie podatkowe w przedmiocie podatku od towarów i usług.

W ustnych motywach wydanego w sprawie wyroku sąd wyraził stanowisko zbieżne z oceną przedstawioną przez Rzecznika. Sąd stwierdził, że - w związku z brakiem skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia - zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy objęte kwestionowaną decyzją uległy przedawnieniu.

WSA wskazał, że w sytuacji, gdy z dowodów w postaci zeznań pracowników organu, który wszczął postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe dotyczące zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy, wprost wynika, iż jedynym celem takiego działania było zawieszenie biegu terminu przedawnienia tychże zobowiązań, nie można przyjąć, iż wszczęcie tego postępowania nie miało charakteru instrumentalnego – powiedział Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels