Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zakaz wyprzedzania się przez ciężarówki obowiązuje. Kolejny problem z interpretacją przepisów
Utworzona: 2023-08-24

Poseł Piotr Sak zgłosił i skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie problemów natury faktycznej dotyczących interpretacji przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Jak poinformowało prawodrogowe.pl, precyzyjniej wskazywany jest problem związany z obowiązującymi od 1 lipca br. zasadami wyprzedzania się pojazdów ciężarowych - art. 24 ust. 13 ustawy i postawione pytanie o konkretny sposób weryfikowania prędkości wyprzedzanego pojazdu, o brakujące lub nieaktualne znaki drogowe.

Art. 24 ust. 13 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Inicjatorzy interpelacji poselskiej w sprawie problemów natury faktycznej dotyczących interpretacji przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym wskazują na konieczność podania konkretnego sposobu weryfikowania prędkości wyprzedzanego pojazdu w przypadku kontroli ze strony służb bezpieczeństwa drogowego w sytuacji opisanej w przytoczonym przepisie - informuje poseł Piotr Sak.

13.) Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze.

14.) Zakazu, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.


Autor interpelacji zauważa i wskazuje także na sprawę braku znaków drogowych przy wjazdach na autostrady. A przecież obowiązuje - w związku z nowelizacją - całościowy zakaz wyprzedzania przez wskazane powyżej kategorie pojazdów. I dodaje: „Dodatkowo na trasach nadal znajdują się nieaktualne oznaczenia w zakresie wskazanej restrykcji. Opisany stan faktyczny stwarza możliwości otrzymania mandatów karnych przez kierowców stosujących się do nieaktualnych oznaczeń na trasach autostradowych”.

Postawione zostają następujące pytania:
* Czy ministerstwo w przedstawionym kontekście zauważa problem wynikający z interpretacji obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących wyprzedzania na autostradach, mogących stwarzać niejasne sytuacje w przypadku kontroli drogowej, a w szczególności, czy jest możliwe podanie maksymalnej prędkości pojazdu, który może być wyprzedzony na drogach szybkiego ruchu przez pojazd ciężarowy?

* Czy ministerstwo rozważa podjęcie konkretnych działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego do obowiązujących przepisów prawa oznakowania na autostradach w aspekcie zakazu wyprzedzania na nich przez wskazane kategorie pojazdów?


Źródło: prawodrogowe.pl,
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels