Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Jazda nieodśnieżonym pojazdem to wykroczenie zagrożone mandatem

Utworzona: 2023-12-06


To stworzenie zagrożenia w ruchu drogowego polegającym na podjęciu jazdy w warunkach ograniczonej widoczności.

Jak informuje prawodrogowe.pl naszym obowiązkiem jest odśnieżanie auta i jego elementów: maski, drzwi, zderzaków, reflektorów czy tablic rejestracyjnych. Gdy podejmujemy decyzję jazdy bez odśnieżenia pojazdu już stwarzamy zagrożenie w ruchu drogowym polegającym na jazdą w warunkach ograniczonej widoczności. „Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: (…) 5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;”.

Kolejna kwestia to mandat za niewypełnienie przywołanego obowiązku. Kodeks wykroczeń. Wiemy więc jak brzmi przepis określający obowiązek. A gdy nie zostanie wypełniony? Tym razem przywołany art. 97 Kodeksu wykroczeń, który brzmi: „Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany”. I oczywiście 15 tzw. punktów karnych za „używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim".

Kwota mandatu wysoka, a nawet bardzo wysoka. I to nie jest wszystko. Funkcjonariusz może podczas zatrzymania zastosować zasadę sumowania wykroczeń i dodać:
- zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych (mandat 300 zł i 8 punktów);
- zakrywanie tablic rejestracyjnych (mandat 500 zł i 8 punktów).

Ostatecznie kierowca kierujący tak nieprzygotowanym do jazdy pojazdem, który otrzyma kolejne punkty może liczyć się także z zatrzymaniem prawa jazdy. I jeszcze ważna kwestia - o której kierowca powinien wiedzieć - czynność odśnieżania przy pracującym silniku pojazdu także jest wykroczeniem: „Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem". Zacytujmy art. 60 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:

Art. 60. 1. Zabrania się:
1) używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
2) zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;
3) ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic;
3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;
3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej;
4) umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.
4a. Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.

2. Zabrania się kierującemu:
1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;
2) używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;
3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;
4) ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku;
5) używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.

3. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach jest dozwolone tylko na drodze pokrytej śniegiem.

4. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje się do:
1) pojazdów samochodowych biorących udział w rajdach zimowych i wyścigach zimowych za zgodą zarządcy drogi, wyrażoną w trybie określonym w art. 65a ust. 3 pkt 7a;
2) rowerów.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels