Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Czy przewoźnik może zatrudnić na stanowisku kierowcy osobę ze stopniem niepełnosprawności?

Utworzona: 2023-09-10


Branża transportowa, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, boryka się z poważnym deficytem kierowców zawodowych. W ramach radzenia sobie z tym problemem podejmowane są przede wszystkim działania, mające zachęcić do przyjazdu do naszego kraju cudzoziemców.

Tymczasem wielu zapomina, że niedobory na stanowisku kierowcy zawodowego mogą zostać wypełnione również przez osoby z niepełnosprawnością. Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić w swojej firmie kierowcę z niepełnosprawnością, powinni zwrócić jednak uwagę na kilka istotnych aspektów.

Niepełnosprawność kierowcy zawodowego i jej stopnie

Mówiąc o zatrudnianiu na stanowisku kierowcy zawodowego osoby z niepełnosprawnością, należy zacząć od wyraźnego podkreślenia, że „niepełnosprawność” jest rozumiana i definiowana różnorako. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyodrębniono 3 stopnie niepełnosprawności:
⭕znaczny stopień niepełnosprawności,
⭕umiarkowany stopień niepełnosprawności,
⭕lekki stopień niepełnosprawności.

📌Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności to osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

📌Osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

📌Osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności to osoba o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Do orzekania o niepełnosprawności uprawnione są w Polsce dwa podmioty: powiatowe zespoły do orzekania o niepełnosprawności (jako pierwsza instancja) oraz wojewódzkie zespoły do orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja).

Kiedy pracodawca może zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością?

Samo legitymowanie się przez kandydata na kierowcę zawodowego stopniem niepełnosprawności nie dyskwalifikuje go z możliwości wykonywania zarobkowych przewozów drogowych. Nie jest więc automatyczną przeszkodą do ubiegania się o pracę na tym stanowisku. Należy pamiętać, że tak naprawdę szczegółowe zasady i wymagania dotyczące zatrudniania kierowców w firmach transportowych reguluje przede wszystkim ustawa o transporcie drogowym, w art. 39a i następnych.

Jednymi z przesłanek dopuszczających do pracy na tym stanowisku są: brak przeciwwskazań zdrowotnych i brak przeciwwskazań psychologicznych. Każdy kandydat będzie tym samym opiniowany z osobna przez lekarza medycyny pracy, którego zadaniem jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Do problematyki niepełnosprawności odnosi się również art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z którego treścią osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

W ustawie tej, w art. 3 ust. 3a wprost wskazano w dodatku, że niepełnosprawność polegająca na całkowitym albo częściowym ubytku słuchu nie jest co do zasady przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia. Przewidziano jednak w tym zakresie kilka wyjątków, odnoszących się do:
▶uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D,
▶uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada ▶prawa jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata,
▶cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia.

W praktyce nie ma więc najczęściej żadnych przeszkód, aby zatrudniać jako kierowców zawodowych osoby ze stwierdzonym lekkim, a nawet umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ostateczna decyzja zawsze należy jednak do lekarza medycyny pracy, który, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności danego przypadku, będzie musiał ocenić, czy dany kandydat jest w stanie realizować obowiązki kierowcy zawodowego (opanować w szczególności sztukę jazdy), dbając jednocześnie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze.

🚩O czym powinien pamiętać pracodawca, zatrudniający kierowcę z niepełnosprawnością?
🚩Co oznacza dla pracodawcy zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością?
więcej informacji na stronie Kancelarii Transportowej Legaltrans.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels