Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Ile to jeszcze potrwa? Kolejny kwartał i stawki frachtów nadal w dół

Utworzona: 2023-11-10


W III kwartale br. indeks stawek na rynku spotowym odnotował dalszy spadek w stosunku do poniżej indeksu stawek kontraktowych.

Tempo spadku stawek spotowych zmalało o ponad jedną trzecią w odpowiedzi na stabilizujący się niższy popyt. Indeks stawek kontraktowych wzrósł o 1,4 punktu w ujęciu kwartał do kwartału i spadł zaledwie o 0,4 punktu rok do roku. Zmiana odnotowana w III kwartale tego roku jest pierwszym wzrostem indeksu od IV kwartału 2022 r. w związku ze zwiększającą się presją kosztową.

🚩Podwyżki opłat drogowych w Niemczech w grudniu mogą zwiększyć koszty z tym związane nawet o 83%, a wzrost ten może zostać przeniesiony na klientów. Oczekuje się, że w przyszłym roku stawki opłat drogowych wzrosną również w innych państwach członkowskich UE.
🚩 Nowe prognozy IRU pokazują, że niedobory kierowców w całej Europie będą się dalej pogłębiać, a w 2024 r. 11% wakatów pozostanie nieobsadzonych.
🚩Oczekuje się, że stawki frachtu pozostaną na niskim poziomie z niewielkim sezonowym wzrostem w czwartym kwartale, ale najprawdopodobniej ustabilizują się w przyszłym roku wraz z ożywieniem popytu w Europie i wzrostem kosztów.

W całej Europie w dalszym ciągu słabnie krótkoterminowa presja popytowa w drogowym transporcie towarowym. Konsumenci, którzy mają obecnie mniejszy dochód do dyspozycji w ujęciu realnym, kupują mniej towarów, podczas gdy przedsiębiorstwa ograniczają produkcję w odpowiedzi na spadek popytu. Dostępne dane Eurostatu za trzeci kwartał nie pokazują żadnych zmian w europejskim handlu detalicznym w ujęciu kwartał do kwartału, poza spadkiem o 3,6 punktu w przemyśle przetwórczym. W rezultacie całkowita presja popytowa na drogowy transport towarowy w dalszym ciągu spada, uwalniając moce przewozowe i umożliwiając dalszy spadek stawek.

Tempo spadku stawek spotowych uległo spowolnieniu ze względu na wyhamowanie inflacji, która we wrześniu br. spadła do 4,3%, w porównaniu do najwyższego poziomu 10,6% w październiku 2022 r. Efektem są mniejsze spadki popytu na towary, a co za tym idzie zmniejszenie tendencji spadkowej cen, co sugeruje, że niektóre stawki spotowe mogą zacząć się normalizować. Stawki kontraktowe utrzymują się na wysokim poziomie ze względu na wyższą bazę kosztową, która w dalszym ciągu powoduje wzrost stawek. Ceny kontraktowe są mniej narażone na zmiany popytu krótkoterminowego. Jeżeli jednak w gospodarce europejskiej utrzymałaby się stagnacja na poziomie niższym niż w poprzednich latach, możemy spodziewać się, że spowoduje to dodatkową presję na obniżenie stóp procentowych w miarę jak liczba odnowionych kontraktów będzie spadać.

Presja inflacyjna utrzymuje się w przypadku większości kosztów operacyjnych transportu drogowego, co jeszcze bardziej podnosi bazę kosztową i utrzymuje wysokie stawki minimalne. Płace w sektorze transportu i magazynowania wzrosły o 17,6% w porównaniu z poziomem z 2019 r., ponieważ nadal brakuje kierowców. Widoczne są również inne wzrosty kosztów, m.in. w związku ze wzrostem cen paliwa w październiku o 14% w porównaniu z czerwcem 2023 r. Nastąpił także wzrost kosztów części zamiennych do pojazdów o 15,9%, kosztów utrzymania pojazdów o 21,4% oraz wzrost kosztów ubezpieczeń o 6,3%. koszty.

Duża część europejskiego rynku drogowego transportu towarowego przygotowuje się na podwyżki opłat drogowych, które rozpoczną się w grudniu w Niemczech. Nowa opłata za emisję CO2 w może zwiększyć koszty opłat drogowych w Niemczech aż o 83%, a koszt ten prawdopodobnie zostanie przerzucony bezpośrednio na klientów. Wraz z podwyżką opłat drogowych oczekuje się również dalszej presji kosztowej ze względu na rosnące płace spowodowane niedoborem kierowców. Nowe prognozy IRU pokazują, że w przyszłym roku niedobór ma osiągnąć 11%, co wynika z oczekiwań dotyczących wzrostu popytu na usługi transportowe, a także starzenia się populacji kierowców. Prognozowany niedobór kierowców będzie w dużym stopniu zależał od aktywności gospodarczej, przy czym w przyszłym roku można spodziewać się łagodnego wzrostu, w miarę jak inflacja będzie nadal spadać a dochody realne będą stopniowo rosnąć. W perspektywie krótkoterminowej wzrost kosztów, a zwłaszcza podwyżki opłat drogowych w Europie Środkowej prawdopodobnie spowodują wzrost stawek w IV kwartale br. i I kwartale 2024 r., zanim popyt zacznie się odradzać w drugiej połowie 2024 r.

Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels