Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Więcej szkody niż pożytku? Zmiana przepisów dotyczących transportu kombinowanego

Utworzona: 2023-11-14


Wbrew oczekiwaniom, spóźniony wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego może zaszkodzić efektywnej współpracy intermodalnej, zamiast ją wzmacniać, ze względu na niejednoznaczne ramy zachęt dla tego sektora.

Komisja Europejska zaproponowała zasadniczą zmianę obecnych ram prawnych dotyczących transportu kombinowanego. Zgodnie z tą propozycją, wsparcie finansowe dla transportu kombinowanego i intermodalnego będzie uzależnione od tego, czy dany przewóz umożliwi zmniejszenie kosztów zewnętrznych o 40% w porównaniu z transportem realizowanym wyłącznie drogami. Komisja nie przedstawiła żadnej jasnych ustaleń na temat tego, co będzie uznawane za koszt zewnętrzny i w jaki sposób będzie on obliczany. Państwa członkowskie będą również musiały opracować plany, które zwiększą efektywność transportu kombinowanego i multimodalnego oraz obniżą koszty o co najmniej 10% w ciągu siedmiu lat.

Doceniamy fakt, że Komisja wreszcie zajęła się kwestią przepisów dotyczących transportu kombinowanego. Jednak naszym zdaniem przedstawiony wniosek to stracona szansa na ustanowienie prostych i przejrzystych ram zachęt dla użytkowników kombinowanego i intermodalnego transportu towarowego. Mamy poważne wątpliwości czy uzależnienie zachęt od stopnia redukcji kosztów zewnętrznych przewozów drogowych jest właściwym podejściem. Może to spowolnić działania na rzecz poprawy jakości powietrza i redukcji emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Według wnioskodawców, sposób obliczania kosztów zewnętrznych ma być ustalony w drodze aktu wykonawczego. Wniosek zawiera jedynie niejasne odniesienie do podręcznika Komisji dotyczącego kosztów zewnętrznych. Inicjatywa „UE Count Emissions” nie jest w ogóle brana pod uwagę. Obowiązkowe korzystanie z ram elektronicznej informacji o transporcie towarowym (eFTI) to kolejny warunek skorzystania z zachęt. Należy zauważyć, że faktyczne wdrażanie systemu eFTI na poziomie UE dopiero się rozpoczęło. Jeśli nie dojdzie do dalszych opóźnień, zakończenie składania wniosków przewidywane jest dopiero w połowie 2026 r. Obowiązkowe korzystanie z systemu nie powinno stać się przeszkodą w dostępie do zachęt w zakresie transportu kombinowanego.

Dodatkowe komplikacje i niepewność prawna mogą zniechęcić przewoźników do większego korzystania w z transportu kombinowanego i intermodalnego, w związku z czym wniosek może nie spełnić swojego celu, jakim jest dekarbonizacja transportu towarowego i logistyki podsumowała Raluca Marian.
Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels