Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nierealistyczne cele emisyjne dla producentów i absurdalne dla przewoźników
Utworzona: 2023-11-28

W wyniku głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie docelowych poziomów emisji CO2 dla samochodów ciężarowych wyznaczono nierealistyczne cele dla pojazdów bezemisyjnych, w niewielkim stopniu uwzględniono rolę paliw neutralnych oraz podjęto absurdalną próbę narzucenia unijnym przewoźnikom celów zakupowych.

Posłowie Parlamentu poparli propozycję przyjęcia nadmiernie ambitnych celów w zakresie emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych. W ten sposób Parlament, podobnie jak Rada, popiera nierealistyczny cel Komisji 45-procentowej redukcji emisji dla producentów do 2030 r., który ma wzrosnąć do 65% w 2035 r., a następnie do 90% począwszy od 2040 r. W perspektywie krótko- i średnioterminowej nic nie wskazuje na to, aby infrastruktura umożliwiająca osiągnięcie tak ambitnych celów emisyjnych miała być gotowa do wdrożenia na obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków drogowych UE. Oprócz braku stacji ładowania, nie ma żadnego planu ogólnounijnego ani planów regionalnych dotyczących niezbędnych modernizacji sieci elektroenergetycznej.

Choć już aktualny cel 30-procentowej redukcji, wyznaczony na rok 2030, stanowi ogromne wyzwanie, biorąc pod uwagę obecny brak sprzyjających warunków, Parlament chce, aby w przeciągu zaledwie 6 lat osiągnąć redukcję na poziomie 45%. Niewielką większością głosów odrzucono możliwość natychmiastowego i skutecznego uwzględnienia paliw neutralnych pod względem emisji CO2 za pomocą współczynnika korygującego. Zamiast tego, przyjęta ogólna definicja jedynie w niewielkim stopniu uwzględnia potencjał paliw neutralnych pod względem emisji CO2, pozostawiając możliwość uwzględnienia ich w przyszłości, w szczególności poprzez ustanowienie metodologii rejestracji pojazdów ciężarowych napędzanych wyłącznie tego rodzaju paliwami. Przy tej okazji wystosowano też prośbę do Komisji o przedłożenie Parlamentowi i Radzie sprawozdania analizującego rolę biopaliw i paliw odnawialnych do grudnia 2025 r.

Co gorsza, na posiedzeniu plenarnym przyjęto obowiązkowe cele zakupowe dla przewoźników. Parlamentarna wersja ustawy nakłada na Komisję obowiązek przedstawienia Parlamentowi i Radzie wniosku ustawodawczego w celu zwiększenia udziału własnych lub dzierżawionych bezemisyjnych pojazdów ciężarowych we flotach dużych przewoźników.

Wyznaczanie obowiązkowych celów zakupowych jest całkowicie niedopuszczalne. Przewoźnicy drogowi nie prowadzą działalności w oparciu o zamówienia publiczne. Musi istnieć granica interwencjonizmu gospodarczego, który w sposób nieproporcjonalny i niepotrzebny narusza zapisane w Europie prawa własności i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Nie możemy zaakceptować nieuzasadnionych żądań wobec prywatnych firm, którzy opierają swoją działalność na prywatnym kapitale i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie własnym ryzykiem operacyjnym i finansowym powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Wydaje się, że instytucje UE starają się wywierać presję na branżę transportu drogowego, co nie pozostawia większych nadziei dla przyszłych negocjacji międzyinstytucjonalnych. Jednocześnie ani UE ani państwa członkowskie nie zapewniają kompleksowego rozwiązania warunków podstawowych. Na szczęście, podobnie jak w przypadku Rady, przyjęte dziś stanowisko Parlamentu przewiduje możliwość przeglądu prawa przed pierwszym terminem przypadającym na 2030 r.

Cieszymy się, że Parlament przynajmniej dopuścił klauzulę przeglądu celów na lata 2028–2027, zgodnie z zaleceniami branży. To jedyna nadzieja na to, że polityka UE zostanie dostosowana do rzeczywistości, i miejmy nadzieję, że nastąpi to na długo przed rokiem 2030, kiedy będzie już za późno powiedziała Raluca Marian.

Przepisy dotyczące mas i wymiarów

Propozycje dotyczące odrębnego, ale silnie powiązanego z powyższymi kwestiami dokumencie UE, czyli dyrektywy w sprawie mas i wymiarów, świadczą to tym, że państwa członkowskie chcą usunąć dodatkowe cztery tony całkowitej masy dopuszczalnej dla pojazdów bezemisyjnych, co zaproponowała Komisja Europejska. Dodatkowy limit masy jest niezbędny, aby pojazdy bezemisyjne mogły przewozić po drogach taką samą ilość ładunku, co ciężarówki konwencjonalne, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności. Dodatkowa masa związana z nowymi technologiami napędu, takimi jak akumulatory, znacząco zwiększa masę pojazdu, co wymaga jej odpowiedniego dostosowania.

Nie bardzo rozumiemy kierunek, w jakim zmierzają niektóre państwa członkowskie i posłowie do Parlamentu Europejskiego. Z jednej strony potwierdzili ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2 określone we wniosku Komisji, z drugiej zaś zniechęcają do stosowania pojazdów bezemisyjnych, poprzez proponowanie rozwiązań, które czynią je nieopłacalnymi ostrzegła Raluca Marian.
Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels