Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Jak postępować w razie wystąpienia przeszkody w przewozie?
Utworzona: 2022-07-27

Do jednych z podstawowych obowiązków przewoźnika należy bezpieczne przewiezienie przesyłki do wskazanego miejsca w oznaczonym terminie. To on ustala drogę przewozu towaru, uwzględniając w miarę możliwości żądania nadawcy.

REKLAMA
Mimo obowiązku dochowania należytej staranności przewoźnik nigdy nie jest jednak w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń, jakie mogą wystąpić na drodze. Czasami dalszy transport przesyłki na skutek przeszkody w przewozie staje się niemożliwy na dotychczasowych warunkach.

Przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki

Ustawa prawo przewozowe w art. 55 ust. 1 przyznaje nadawcy uprawnienie do zamieszczenia w liście przewozowym wskazówek co do postępowania z przesyłką na wypadek:
 • przeszkody w przewozie powodującej niemożność wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w liście przewozowym
 • przeszkody w wydaniu powodującej niemożność wydania przesyłki w miejscu przeznaczenia odbiorcy określonemu w liście przewozowym.

 • W razie wystąpienia przeszkód w przewozie lub dostawie towaru przewoźnik powinien zatem postępować zgodnie z zaleceniami nadawcy. Jeżeli jednak w liście przewozowym nie znalazłyby się takie wskazówki, ma obowiązek zwrócić się po nie do osoby uprawnionej do ich wydania.
  Gdyby doszło do zmiany drogi przewozu, przewoźnik może pobrać przewoźne za rzeczywistą drogę przewozu i obowiązuje go odpowiadający tej drodze termin przewozu, chyba że przeszkody w przewozie są przez niego zawinione.

  W razie usunięcia przeszkody przed otrzymaniem wskazówek od nadawcy przewoźnik kieruje przesyłkę do miejsca przeznaczenia lub wydaje ją odbiorcy, zawiadamiając o tym nadawcę.

  Należności wynikłe wskutek zmiany umowy przewozu ponosi odpowiednio nadawca lub odbiorca w zależności od tego, który z nich wprowadza zmiany, chyba że przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki nastąpiły z winy przewoźnika.

  Brak wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie lub wydania przesyłki, zgodnie z treścią art. 58 ust. 1 pkt 1 jest przesłanką do jej likwidacji przez przewoźnika.

  Obowiązki przewoźnika w razie zajścia wypadku

  Sposób postępowania w razie wystąpienia niespodziewanych zdarzeń regulują także przepisy kodeksu cywilnego w części poświęconej umowie ubezpieczenia. Zgodnie z treścią art. 826 § 1, gdyby doszło do wypadku, ubezpieczający jest zobowiązany użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

  Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do tych środków, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. W granicach sumy ubezpieczenia powinien on jednak zwrócić koszty wynikłe z ich podjęcia, jeżeli były one celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

  Przeszkody w wykonaniu umowy przewozu i wydaniu przesyłki na gruncie przepisów międzynarodowych

  Jeżeli do przeszkód w przewozie lub w wydaniu towaru dojdzie w przewozie międzynarodowym, konieczne stanie się odwołanie się do przepisów Konwencji CMR. Zasady postępowania uregulowano w art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1, 2 i 3.

  Ciąg dalszy artykułu TUTAJ. Przeczytasz tam o Uprawnieniu przewoźnika do bezzwłocznego wyładowania towaru lub jego sprzedaży
  Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
  Photo by Josh Hild from Pexels