REKLAMA

Współczesne morskie potwory

Dodany przez
Monika_etransport.pl


identyfikator
7572
Obejrzany
6306

Mary Ma­ersk to praw­dzi­wy mor­ski po­twór. Sta­tek mie­rzy pra­wie 400 me­trów, a więc tyle, co wy­so­kość Em­pi­re State Bu­il­ding, a ilość stali, którą wy­ko­rzy­sta­no do jego zbu­do­wa­nia, mo­gła­by po­słu­żyć do zbu­do­wa­nia ośmiu wież Eif­fla. Praca na naj­więk­szym kon­te­ne­row­cu świa­ta nie na­le­ży do naj­ła­twiej­szych, a ste­ro­wa­nie tym gi­gan­tem to już praw­dzi­wa sztu­ka.
Twoja ocena:54321
Photo by Josh Hild from Pexels