Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Legalna imigracja rozwiąże problem niedoboru kierowców?

Utworzona: 2023-05-24


Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego przyjęła stanowisko, w którym wzywa rządy do zmian polityki imigracyjnej, aby zaradzić dramatycznemu niedoborowi kierowców w branży transportu drogowego.

W roku 2022 ponad 2,6 mln miejsc pracy dla kierowców pojazdów użytkowych na całym świecie było nieobsadzonych. IRU wskazuje, że do chronicznego niedoboru kierowców przyczyniają się przede wszystkim rosnący popyt na usługi transportowe, starzejąca się populacja kierowców zawodowych oraz niewystarczająca liczba młodych kierowców przystępujących do zawodu. Skutek jest taki, że do 2026 r. w niektórych krajach ilość nieobsadzonych stanowisk może sięgnąć 50%.

Mając na uwadze fakt, że niedobory wykwalifikowanej siły roboczej dotykają również inne sektory, branża transportowa nie była w stanie zatrzymać, a tym bardziej odwrócić negatywnego trendu. Dlatego też zdaniem Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego potrzebne są zmiany polityki dotyczącej legalnej imigracji jako środka, który dodatkowo pomoże zaradzić obecnemu kryzysowi.

Istnieją już pozytywne przykłady krajów i regionów, które z powodzeniem dopuściły legalną imigrację, aby rozwiązać problem niedoboru kierowców zawodowych. Należy zauważyć, że intencją branży nie jest po prostu pozyskanie taniej siły roboczej ani spowodowanie szkodliwego drenażu umiejętności w innych krajach. Celem jest raczej przyniesienie korzyści ekonomicznych branży transportu drogowego i gospodarkom krajów przyjmujących i kraju macierzystego. Miejsca pracy w kraju przyjmującym muszą być wynagradzane zgodnie z obowiązującymi tam płacami, przy poszanowaniu przepisów socjalnych oraz zapewnieniu standardów szkoleniowych, które już obowiązują. Należy też podkreślić, że normy bezpieczeństwa i ochrony są konieczne i w żadnym wypadku nie można ich naruszać.

Biorąc pod uwagę nadrzędny interes publiczny, gospodarczy i poprawę rynku pracy przez zaradzanie istniejącym niedoborom umiejętności z jednej strony oraz uniknięciu odpływu umiejętności w innych krajach, IRU wzywa:

📢 Międzynarodową Organizację Pracy oraz inne organizacje międzynarodowe i regionalne do:

👉 Zajęcia się problemem braku umiejętności w branży transportu drogowego w ramach dialogu sektora społecznego w celu zapewnienia spójności społecznej.
👉 Wspierania międzynarodowej koordynacji i współpracy w zakresie legalnej imigracji i integracji w ramach branży transportu drogowego.
👉 Wspierania procesu tworzenia wytycznych, które ułatwią integrację oraz programów godnej pracy dla legalnych imigrantów chcących pracować w branży transportu drogowego.

📢 Krajowe Ministerstwa Transportu, Pracy, Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych do:
👉 Zintensyfikowania współpracy międzyministerialnej i podjęcia pilnych działań w celu wdrożenia ustrukturyzowanych środków dotyczących pracy i imigracji, szczególnie ukierunkowanych na branżę transportu drogowego.
👉 Harmonizacji szkoleń i wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych w oparciu o branżowe profilowanie umiejętności kierowców oraz zapewnienia transgranicznego uznawania istniejących kwalifikacji.
👉 Współpracy z branżą transportu drogowego za pośrednictwem członków IRU w celu wdrożenia politycznych i operacyjnych środków ułatwiających (w tym programów bliźniaczych ośrodków szkoleniowych i programów szkoleniowych oferowanych w kraju pochodzenia siły roboczej) oraz zmniejszenia biurokracji w celu ułatwienia legalnej imigracji i procesów integracyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.
👉 Zmiany procedur imigracji zarobkowej, aby umożliwić legalną imigrację pracowników zainteresowanych pracą kierowcy zawodowego, np. poprzez zezwalanie na imigrację po okazaniu umowy o szkolenie kierowców zawodowych lub zawodowego prawa jazdy.
👉 Zmianę istniejących i zawarcie nowych umów z państwami trzecimi w sprawie uznawania zawodowych praw jazdy.
👉 Stworzenie korzystnych mechanizmów finansowania i ośrodków szkoleniowych, w tym kursów językowych, ułatwiających integrację i szkolenie legalnych imigrantów na potrzeby branży transportu drogowego.

📢 Firmy transportu drogowego do:
👉 Wdrożenie procesów zarządzania talentami, które skupiają się na profilowaniu umiejętności kierowców w celu wyeliminowania luk w wydajności i ograniczenia ryzyka.
👉 Opracowania i wdrożenia specjalnych programów integracyjnych dla legalnych imigrantów.
👉 Dalszego rozwijania szkoleń oraz programów zachęcających kierowców do pozostania w zawodzie w szczególności z myślą o legalnych imigrantach.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LINK Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels