Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych
Utworzona: 2022-09-12

Niniejsza kwestia budzi wiele kontrowersji. Po pierwsze dlatego, że ani ustawa z 15.11.1984 r. –Prawo przewozowe ani Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR) nie przewiduje odpowiedzialności przewoźnika za nieterminowe dostarczenie dokumentów transportowych.

REKLAMA
Wielokrotnie można się spotkać z klauzulami umownymi zawartymi w umowach przewozu, zleceniach transportowych, w których zastrzegana jest kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych.

Przykładowy zapis takiej klauzuli brzmi:
Zleceniobiorca dostarczy w terminie 10 dni od dnia zakończenia zlecenia fakturę wraz z kompletem dokumentów transportowych (tj. dokument CMR, listy przewozowe, kwity paletowe) pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 100 euro za nieterminowe dostarczenie dokumentów transportowych.

Kontrowersyjne zapisy

Niniejsza kwestia budzi wiele kontrowersji. Po pierwsze dlatego, że ani ustawa z 15.11.1984 r. –Prawo przewozowe ani Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR) nie przewiduje odpowiedzialności przewoźnika za nieterminowe dostarczenie dokumentów transportowych.

Z drugiej strony przepisy Kodeksu cywilnego (art. 3531) w ramach swobody umów, co do zasady umożliwiają stronom ułożenie stosunku prawnego w sposób dowolny byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Brak jest również rozbudowanego orzecznictwa w tym zakresie i w większości sprawy tego rodzaju są rozstrzygane maksymalnie na poziomie sądów okręgowych (a to z racji wartości przedmiotu sporu).

W kontekście swobody zawierania umów, zastrzeżenie kary umownej za nieterminowe dostarczenie dokumentów i zaakceptowanie takiej klauzuli przez zleceniobiorcę jest co do zasady możliwe.

Jeżeli strony w ramach umowy przewozu zastrzegły dodatkowe warunki, w tym również oznaczyły termin na dostarczenie dokumentów, to nie można abstrahować od takiego zobowiązania. Jest to dodatkowe, uboczne w stosunku do podstawowego zobowiązania – wykonania przewozu, postanowienie umowne. Mieści się ono jednak w granicach swobody kontraktowania.

Inną kwestią jest przy przyjęciu, że zastrzeżenie takiej kary umownej jest prawnie skuteczne, ewentualne jej miarkowanie przez sąd ze względu na jej rażąco wygórowaną wysokość w określonej sytuacji.

Więcej informacji na temat orzecznictwa i podsumowanie znajdziecie na stronie Kancelarii LEGAL INTERMODAL.

Źródło: Kancelaria LEGAL INTERMODAL
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels