Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Dobra reputacja przewoźnika
Utworzona: 2022-07-11

Przedsiębiorcy, którzy chcą wykonywać zawód przewoźnika drogowego, muszą spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest cieszenie się dobrą reputacją – i to nie tylko w momencie ubiegania się o przyznanie stosownego zezwolenia, ale i przez cały okres wykonywania działalności.

REKLAMA
1 marca 2022 r. w związku z dostosowywaniem przepisów krajowych do Pakietu Mobilności, poszerzył się krąg osób, które powinny spełniać wymóg dobrej reputacji oraz lista przestępstw, które skutkują jej utratą.

Krąg podmiotów objętych wymogiem dobrej reputacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji następuje nie tylko wobec przewoźnika drogowego, ale i osoby zarządzającej transportem, osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, a ponadto członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną oraz dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Przesłanką do wszczęcia postępowania w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji jest popełnienie przez nich jednego ze wskazanych w ustawie przestępstw.

Postępowanie wszczyna się również wobec przewoźnika, jeżeli określonych naruszeń dopuścił się kierowca wykonujący przewóz na jego rzecz. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, gdy na kierowcę nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące naruszenie określone w załączniku nr 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Przestępstwa zagrożone utratą dobrej reputacji

Katalog przestępstw, których popełnienie zostało zagrożone utratą dobrej reputacji, znajduje się w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym. Do 1 marca br. obejmował on wybrane przestępstwa z kodeksu karnego, kodeksu spółek handlowych, ustawy prawo upadłościowe, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy prawo restrukturyzacyjne. Po zmianach przewoźnik może utracić dobrą reputację również za popełnienie określonych przestępstw z kodeksu karnego skarbowego.

Szczegóły na legal-intermodal.pl

Źródło: LEGAL INTERMODAL
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels